Partena en OZ kinderopvang

Werking van Partena en OZ Kinderopvang

Partena en OZ Kinderopvang vzw werkt inkomensgerelateerd*. Dit betekent dat het tarief dat je per dag betaalt voor de opvang, berekend wordt op basis van je inkomen. De kinderopvang bepaalt dit tarief niet zelf. Dit gebeurt door Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien.

Je dient zelf een “attest inkomenstarief” (IKT) aan de opvang te bezorgen. Dit attest is te verkrijgen via de website van Kind en Gezin.

In het opvangplan leggen we samen vast op welke dagen en uren je kindje bij ons in de opvang zal verblijven. Een correcte inschatting van de aanwezigheid van de kindjes in de opvang maakt dat er altijd voldoende kwalitatieve ondersteuning is voor alle kindjes.

Om ieder kind de nodige stabiliteit te bieden, werken wij met een minimum van 2,5 opvangdagen (voor reguliere opvang) en minimum 0,5 opvangdagen (voor occasionele opvang). Op deze manier wijzigt de samenstelling van de groepen zo min mogelijk. Dat zorgt voor meer herkenbaarheid bij de kinderen aangezien ze vrijwel altijd met dezelfde kinderen in één groep zitten. Een grotere stabiliteit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen.

Onze missie

Partena en OZ Kinderopvang vzw wil gezinnen in Vlaanderen en Brussel ondersteunen door respectvolle en kwalitatieve kinderopvang te bieden aan kinderen van 0 tot 3 jaar volgens het principe ‘ouder is koning, kind is keizer’.

Tevens willen we ook het maatschappelijk referentiekader, waarbinnen mensen ‘ouders’ worden, mee beïnvloeden vanuit onze expertenrol in de sector, in nauwe samenwerking met partners, beleidsmakers, ouders en medewerkers.

De missie willen we nastreven door:

  • te vertrekken vanuit de kracht van het kind en hen te stimuleren in hun welbevinden, betrokkenheid en ontwikkeling
  • ervoor te zorgen dat alle kinderen voldoende ontwikkelingskansen krijgen om zich op eigen ritme te ontplooien
  • actor te zijn in het bijdragen tot verhogen van welzijn en het comfort van de gezinnen
  • respectvol samen te werken met ouders, partners en collega’s
  • te investeren in competente, sterke en betrokken medewerkers
  • onze expertise door middel van consultancy, opleidingen,…te delen met derden
  • op een duurzame manier binnen ons werkterrein actief op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven en partnershipS
  • ons voortdurend te verdiepen in pedagogische ontwikkelingen en van hieruit bij te dragen aan het beleid

Onze waarden

Partena en OZ Kinderopvang vzw vangt jouw kindje op in een kindvriendelijke, stimulerende en warme sfeer. We houden daarbij vast aan enkele vaste kernwaarden. Die maken we tastbaar voor ouders, kinderen en kinderbegeleiders door ze weer te geven aan de hand van een waardenboom.

Lees meer over onze waardenboom

Prijzen

Zoals eerder vermeld werkt Partena en OZ Kinderopvang vzw met het inkomenstarief van Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien*. Naast de dagprijs volgens inkomenstarief rekenen wij bijkomende werkingskosten aan.

Bijkomende werkingskosten

Om een vlotte verzorging van je kindje te bevorderen, kiezen wij ervoor om onze eigen luiers en verzorgingsproducten te gebruiken. Doordat onze kinderbegeleiders niet bij elke verschoning naar de persoonlijke luiers en verzorgingsproducten hoeven te zoeken komt er meer tijd vrij voor andere activiteiten.

Volle dag luiers (incl. verzorgingsproducten en afvalverwerking) € 2 / dag
Halve dag luiers (incl. verzorgingsproducten en afvalverwerking) € 1,20 / halve dag
Luiers per stuk (zindelijkheidstraining) € 0,40 / stuk
Afwijkende maaltijd op doktersadvies  € 0,50 / maaltijd
Administratieve kost  € 3,50 / maand 
Afvalverwerking bij gebruik eigen luiers (allergie)
€ 0,85 /dag
Te laat afhalen van jouw kind (na sluitingstijd)
€ 15 / begonnen kwartier

Klachten

Is er iets niet correct verlopen? Ben je ontevreden over de werking van de kinderopvang? Bedenkingen en klachten over de dagelijkse werking van onze kinderdagverblijven kunnen bij voorkeur rechtstreeks besproken worden met onze medewerkers. Wij zullen helpen met het zoeken naar een oplossing.

Klachten kinderopvang

 

De ouder kiest het contactkanaal: mondeling, per e-mail, telefonisch of op afspraak. Je kan ook opmerkingen, verbetervoorstellen of klachten indienen via het formulier op www.partena-oz.be/kinderopvang. Dit bericht wordt automatisch doorgestuurd naar de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf en de coördinator van Partena en OZ Kinderopvang vzw.

We garanderen dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt. Je mag een antwoord verwachten binnen de 5 werkdagen.

Indien je van mening bent dat jouw klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot:

Klachtendienst van Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
klachtendienst@kindengezin.be
02 533 14 14

* met uitzondering van de vestigingen Ahoi Ahoi, Fonkelfijn, Wonderwijs en Stiepelsteen.