Kinderopvang OZ kinderpet

Wat met vakantie, ziekte en andere wijzigingen in de opvangafspraken?

Wat doe je tijdens schoolvakanties, of als je met vakantie gaat? Wat als je kindje ziek is? Of als je kindje medicatie moet nemen? Wat als het opvangplan of je gezinssituatie wijzigt?

We klaren het graag voor je uit! Alle details vind je in het huishoudelijk reglement.

Bij afwezigheid van 1 dag gelden de volgende regels:

 • indien je dit meer dan 5 kalenderdagen op voorhand meldt, worden geen kosten aangerekend.
 • indien je dit minder dan 5 kalenderdagen op voorhand meldt, wordt de ouderbijdrage alsnog aangerekend.
Vakantie moet je altijd schriftelijk aanvragen via het vakantieboekje in de kinderopvang.

Afwezigheid van meer dan 1 week

Afwezigheid van meer dan 1 week dien je minstens 6 weken op voorhand te melden.Vakantie moet je altijd schriftelijk aanvragen via het vakantieboekje in de kinderopvang.

Afwezigheid tijdens de schoolvakanties

Afwezigheden tijdens de schoolvakanties dien je 6 weken vóór iedere vakantieperiode door te geven. Indien je kind tijdens de schoolvakanties op een gereserveerde dag niet aanwezig is, wordt de ouderbijdrage alsnog aangerekend.

Vakantie moet je altijd schriftelijk aanvragen via het vakantieboekje in de kinderopvang.
 

Zieke kinderen kunnen niet in de kinderopvang terecht.

Hou een oplossing achter de hand voor het geval je kind ‘s ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.

Een kind dat niet te ziek is, kan enkel in de kinderopvang terecht wanneer de supervisor van OZ Kinderpret akkoord is of mits doktersvoorschrift.

Beoordeel zelf de algemene toestand van je kind en ga na of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang. Hou ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen. Geef OZ Kinderpret informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat je telefoonnummer achter en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent.


Signaleer ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen meteen aan de supervisor van OZ Kinderpret.

Vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de kinderbegeleiders. De supervisor van OZ Kinderpret heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan.


OZ Kinderpret zal weigeren om je kindje op te vangen als het:

 • te ziek is om aan de normale activiteiten in de opvang deel te nemen.
 • teveel aandacht en zorg nodig heeft, zodat de veiligheid en de gezondheid van de andere opgevangen kinderen niet meer kan gegarandeerd worden.
 • een bepaalde besmettelijke ziekte heeft waarbij het kind zelf of de andere kinderen een risico lopen.
OZ Kinderpret zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang heerst, zodat je weet dat jouw kind mogelijk met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.
 
OZ Kinderpret geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen. Moet je kindje medicatie nemen? Doe dat zoveel mogelijk thuis.

Moet je kindje toch medicatie toegediend krijgen in de opvang?
Bezorg ons dat een doktersattest met daarop:
 • datum van het voorschrift
 • naam van het kind
 • naam van het medicament
 • dosering van het medicament
 • manier van toedienen
 • tijdstip van toedienen
 • duur van de behandeling
Je mag de voorgeschreven medicatie ook door de arts laten noteren en ondertekenen in het heen- en-weerschriftje van OZ Kinderpret of in het gezondheidsboekje van Kind en Gezin. We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

Bovenvermelde regels gelden eveneens voor homeopathische middelen en medicatie volgens vrije aflevering.

Wanneer je kind behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Is dit onmogelijk? Vraag de behandelende arts om een droge aerosol met voorzetkamer voor te schrijven. Dit is beter geschikt voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling voor je kindje worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Deze is bindend, zowel voor de ouders als voor OZ Kinderpret.

Bij instap geef je als ouder het akkoord over het opvangplan. Indien je door externe factoren van het globale instapplan moet afwijken, dient dit minstens 1 maand op voorhand besproken te worden met de supervisor van OZ Kinderpret. Daarbij worden de nieuwe afspraken al dan niet bevestigd en vastgelegd. Wanneer afgeweken wordt van het vooropgestelde opvangplan zonder tijdige goedkeuring door OZ Kinderpret, zal een sanctionerende vergoeding worden aangerekend.

Binnen een gezin kunnen zich heel wat veranderingen voordoen. Denk maar aan een geboorte, een scheiding, een nieuwe werksituatie enz...

Deze factoren kunnen een invloed hebben op je opvangplan en op je financiële bijdrage. Het is dan ook belangrijk dat je deze zaken meldt aan de supervisor van OZ Kinderpret.

Brochures