Kinderopvang OZ kinderpet

Werking van OZ Kinderpret

OZ Kinderpret voorziet in de dagopvang en opvoeding van kinderen van 0 tot 3 jaar. De kinderen kunnen in de kinderopvang verblijven tot het einde van het kwartaal waarin ze 3 jaar worden.
OZ Kinderpret staat open voor alle kinderen zonder enig onderscheid te maken op grond van cultuur, maatschappelijke afkomst, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. In onze opvang worden de rechten van het kind uitdrukkelijk erkend en geëerbiedigd.

Bij het toekennen van een plaats hanteren we de volgende wettelijke voorrangsregels:

 • Opvang omwille van pedagogische of sociale redenen
 • Kinderen van ouders met een laag inkomen
 • Kinderen van alleenstaande ouders
 • Kinderen van wie het broertje of zusje al in het kinderdagverblijf wordt opgevangen.
Kinderen met extra zorgbehoeften (bv. kinderen met een beperking) worden samen met andere kinderen opgevangen en krijgen in de mate van het mogelijke gepaste begeleiding. Ook kinderen uit kansarmere gezinnen worden in de kinderopvang opgevangen.

De eerste kinderopvang van OZ Kinderpret vind je op de volgende locatie:
Herentalsebaan 209, 2100 Deurne
Tel: 03 201 84 20
E-mail: kinderopvang@oz.be

We onderzoeken waar in Vlaanderen we in de toekomst nog andere vestigingen van OZ Kinderpret kunnen openen.


Brengen

Op elk moment binnen de afgesproken dag- en uurregeling (’s morgens tussen 7u en 9u).
Indien je kind ’s middags blijft eten, vragen we je wel om het vóór 11u te brengen. Zo wordt de dagdagelijkse werking zo min mogelijk verstoord.
 

Ophalen

Op elk moment binnen de afgesproken dag- en uurregeling.
Om de rust van de kinderen niet te verstoren vragen we om je kind bij voorkeur niet af te halen tijdens het middagdutje van 12u tot 14u.

Gelieve je kind ten laatste 10 minuten vóór sluitingstijd af te halen. Bij laattijdig afhalen wordt € 10 boete aangerekend per begonnen kwartier. Indien wij vaststellen dat je jouw kindje regelmatig zonder dringende reden na 18u komt afhalen, zal de opvang na 3 schriftelijke verwittigingen beëindigd worden (reden = niet respecteren opvangplan). Dringende redenen zijn: elke onvoorziene omstandigheid op weg van het werk of van de woonplaats naar het kinderdagverblijf (dus niet de structurele dagdagelijkse files) of medische noodsituaties.

OZ Kinderpret vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk in de overeenkomst zijn vermeld. 
 

Algemeen

Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft. Om de rust voor de kinderen te garanderen, vragen we je dit te beperken.
Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijk of mondeling) informatie uitwisselen met de kinderbegeleiders of de supervisor van OZ Kinderpret.

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet dit onmiddellijk worden gemeld aan de supervisor van OZ Kinderpret. Zij zal de overeenkomst aanpassen. hierbij wordt de uitspraak van de rechtbank over het hoederecht van het kind gevolgd. OZ Kinderpret vraagt een bewijs van dit vonnis op om de regeling correct te kunnen naleven.

 
Wil je graag nog meer informatie over de afspraken en regels die gelden bij OZ Kinderpret?

Als je kindje al naar OZ Kinderpret gaat, kan je het huishoudelijk reglement aanvragen bij de supervisor van OZ Kinderpret.
Is je kindje al wel ingeschreven, maar gaat het nog niet naar de opvang bij OZ Kinderpret? Dan kan je het reglement verkrijgen op afspraak bij OZ Kinderpret.


Om het kind de nodige stabiliteit te geven, is het niet mogelijk om te opteren voor opvang van minder van 3 dagen per week.

Een opvangplan dient daarom minimaal 3 volle dagen opvang te voorzien.
Een volle dag wil zeggen minstens 5 uur aanwezig zijn in de opvang.


Van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 18u.

Sluitingsdagen

 • OZ Kinderpret is steeds gesloten op alle wettelijke feestdagen.
 • OZ Kinderpret hanteert verder een principe van collectieve sluiting gedurende 3 weken in de zomerperiode (juli/augustus), 1 week in de kerstvakantie en 1 week in de paasvakantie.
Bijkomende sluitingsdagen worden minstens één maand vooraf schriftelijk meegedeeld.

Voor 2017 zijn dit de collectieve sluitingsdagen:

 • 10 - 14 april
 • 26 mei
 • 11 en 17 juli
 • 4, 14 en 15 augustus
 • 25 - 31 december
 • 1 - 5 januari 2018

OZ Kinderpret maakt jaarlijks, uiterlijk op 31 december, de vakantiedata van het volgende jaar bekend via een schriftelijke mededeling.


De verzekeringen zijn onderschreven bij Ethias, Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt, polisnummer 45.281.622 (BA en lichamelijke ongevallen) en 45.282.346 (algemene BA en rechtsbijstand).

 • Voor het personeel en de kinderen: verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid.
 • Voor de opgevangen kinderen: een verzekering tegen lichamelijke ongevallen.
 • Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de supervisor van OZ Kinderpret of haar vervanger. Zij brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.
 • De algemene polisvoorwaarden kunnen via de supervisor bekomen worden.
 • OZ Kinderpret is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van persoonlijke goederen (kledij, juwelen, buggy’s, …).


Hoe wordt de berekening gemaakt?

De ouderbijdrage wordt vastgesteld aan de hand van het attest IKT kinderopvang. Deze kan variëren naargelang het aantal uren dat je kindje in de opvang verblijft:
Volle dag (> 5uur ) 100% van de dagprijs
Halve dag (< 5uur ) 60% van de dagprijs

Voor de wenmomenten wordt de prijs aangerekend op basis van het aantal uren in de opvang (halve of volle dag).

Jaarlijkse herberekening van de bijdrage

In de maand oktober wordt jaarlijks een herberekening doorgevoerd door Kind en Gezin. Wij vragen je dan om je nieuw aanslagbiljet aan OZ Kinderpret te bezorgen. Wij vragen je met aandrang dit tijdig te doen om te voorkomen dat wij het maximumbedrag moeten factureren.

Vermindering voor meerdere kinderen ten laste en voor een meerling

Je krijgt een vermindering toegekend van zodra je meer dan één kind ten laste hebt. Hiervoor komen enkel kinderen in aanmerking die op het ogenblik van de berekening ten minste een derde van de tijd deel uitmaken van het gezin. Je krijgt eveneens een vermindering toegekend wanneer je één of meer meerlingen ten laste hebt. Ook hier geldt dat deze meerling gedurende minstens een derde van de tijd deel moet uitmaken van het gezin.

Herberekening van de bijdrage bij daling van het inkomen van het gezin

Je hebt eveneens recht op een herberekening van het tarief indien je inkomen met meer dan 20% daalt of als je gezinssamenstelling wijzigt in de loop van het jaar. Hiervoor dien je zelf de nodige bewijsstukken af te geven aan OZ Kinderpret.

Herberekening van de bijdrage bij wijziging van gezinssamenstelling

Wanneer de gezinssamenstelling officieel wijzigt (bv. je gaat samenwonen of bij echtscheiding), wordt de bijdrage herberekend. Er wordt enkel rekening gehouden met officiële wijzigingen (wijzigingen in het domicilieadres). In geval van co-ouderschap is het mogelijk om 2 facturen te krijgen naargelang het betaalde aandeel. Bij wijziging van de gezinssamenstelling neem je zelf het initiatief tot aanvraag van een herberekening van de dagprijs. De juiste dagprijs wordt gefactureerd vanaf de datum dat je de juiste gegevens betreft wijziging gezinssamenstelling hebt afgegeven aan onze dienst.

Bijkomende wervingskosten

 • Voor een warme maaltijd bij een verblijf van minder dan 3 uur: € 2,75 (voor kinderen die een halve dag komen, is 1 maaltijd in de dagprijs inbegrepen.)
 • Voor een eventuele tweede maaltijd: € 1,25 voor een 4-uurtje en € 2,75 voor een warme maaltijd.
 • Luierbijdrage (inclusief afvalverwerking):

€ 2 voor een volle dag

€ 1,20 voor een halve dag

 • Administratie- en facturatiekost: € 3,5 per maand

 
Wat moet je doen?

Bezorg vóór de start van de opvang het aanslagbiljet van de belastingen van beide ouders aan OZ Kinderpret. De dienst bezorgt je vervolgens de berekening en de dagprijs. Enkel op deze manier kunnen wij facturatie aan het juiste tarief garanderen. Indien we niet tijdig in het bezit zijn van je aanslagbiljet zijn wij genoodzaakt het maximumtarief aan te rekenen.
In de maand oktober wordt jaarlijks een herberekening doorgevoerd door Kind en Gezin. Wij vragen je dan om je nieuw aanslagbiljet aan OZ Kinderpret te bezorgen. Wij vragen je met aandrang dit tijdig te doen om te voorkomen dat wij het maximumbedrag moeten factureren.
OZ Kinderpret is erkend door Kind en Gezin en berekent je dagprijs op basis van je inkomen en je gezinssituatie. Je kan ook zelf je bijdrage berekenen op de website van Kind en Gezin.


Is er iets niet correct verlopen en geraak je er onderling niet uit? Dan kan je een klacht indienen.

Bij bedenkingen en klachten zijn de kinderbegeleiders of de supervisor van OZ Kinderpret je eerste aanspreekpunt.

Geraak je er samen niet uit? Dan kan je in tweede instantie terecht bij de ombudsman van OZ.  

We garanderen dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier wordt geregistreerd, behandeld en beantwoord. Er wordt steeds naar gestreefd om een antwoord te geven binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

Vind je dat je klacht ontoereikend werd beantwoord? Wend je dan tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
Je kan dit doen via e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be of per telefoon op 02 533 14 14.