Kinderopvang OZ kinderpet

Werking van OZ Kinderpret

OZ Kinderpret werkt inkomensgerelateerd. Dit betekent dat het tarief (financiële bijdrage ouders) dat je per dag betaalt voor de opvang, berekend wordt op basis van je inkomen. De kinderopvang bepaalt dit tarief niet zelf, dit gebeurt door Kind en Gezin. Je dient zelf een “attest inkomenstarief” (IKT) aan de opvang te bezorgen, dit attest is te verkrijgen via de website van Kind en Gezin.

In het opvangplan wordt afgesproken op welke dagen en uren je kindje bij ons in de groepsopvang zal verblijven. Een correcte inschatting van de aanwezigheid van de kindjes in de opvang is namelijk onontbeerlijk om ervoor te zorgen dat er altijd voldoende kwalitatieve ondersteuning is voor alle kindjes.

Om ieder kind de nodige stabiliteit te bieden, werken wij met een minimum van 3 volle opvangdagen. Op deze manier wijzigt de samenstelling van de groepen zo min mogelijk. Dat zorgt voor meer herkenbaarheid bij de kinderen aangezien ze vrijwel altijd met dezelfde kinderen in één groep zitten. Een grotere stabiliteit heeft een positief effect op de ontwikkeling van de kinderen.

Voor OZ Kinderpret betekent kinderopvang dat een kind in een kindvriendelijke, stimulerende, veilige en warme sfeer wordt opgevangen en opgevoed. Parallel hieraan kiezen we voor een pedagogisch verantwoorde aanpak. Daarom worden onze begeleiders voortdurend gecoacht en bijgeschoold volgens verschillende pedagogische methoden. 

Onze supervisor en kinderbegeleiders leveren met de glimlach een extra inspanning. Met onze kennis van zaken en enthousiasme maken we het verschil. Voor jou. Voor je kind. Op elk moment. In alles wat we doen streven we naar professionaliteit en een kwaliteitsvolle opvang.
 

Gezonde voeding

Opgroeiende kinderen hebben een gezonde, gevarieerde en lekkere voeding nodig. De voeding is aangepast volgens leeftijd. In samenspraak met de ouders is een aangepast menu mogelijk bv. een speciaal dieet. Er wordt gegeten in een gezellige en ongedwongen sfeer. Tijdens het eetmoment worden kinderen tevens gestimuleerd tot zelfstandigheid, op maat van hun leeftijd.

Spel en speelgoed

Wij willen dat kinderen voldoende ruimte hebben om te bewegen en op ontdekking te gaan. We bieden hen een veilig oefenterrein om zich voluit te ontwikkelen. Ze krijgen veilig speelgoed, aangepast aan hun leeftijd. Ze leren uit de contacten met leeftijdsgenootjes en genieten van het samen spelen, zingen, dansen en knuffelen met de kinderbegeleiders. Al deze aspecten zorgen ook voor een goede ontwikkeling van de taal van het kind.

Wenbeleid

Bij de start van de opvang heb je de keuze om je kindje te laten wennen. Wij zorgen hier voor een persoonlijke aanpak rekening houdend met de noden en behoeften van jouw kindje. Vanuit pedagogisch oogpunt raden wij een wenmoment aan. Zo leert het kind stap voor stap de overgang van thuis naar de opvang te maken.

Nestwarmte

Affectie en genegenheid geven aan kinderen, troosten van een kind dat verdrietig is, samen lachen, luisteren naar wat het kind zelf aangeeft... Hieraan hechten wij veel belang. Binnen de opvang is er daarom voldoende tijd en aandacht voor elk kind, in een sfeer van genegenheid en geborgenheid.

Ritme van het kind

De kinderbegeleiders respecteren het ritme van het kind. We vinden het belangrijk dat elk kind de kans krijgt om op zijn of haar eigen tempo te ontwikkelen.

Hygiëne en verzorging

Er wordt gezorgd voor een hygiënische, lichte en ruime plaats waar de opvang doorgaat. De begeleiders staan in voor de dagelijkse aangepaste verzorging van de kinderen, zoals luiers tijdig verversen, flesjes klaarmaken, neusje proper maken, handjes wassen …

Veiligheid van de opvangomgeving

De ruimtes waar de kinderen worden opgevangen, zijn veilig ingericht. Er is een veilige en rustige slaapomgeving, aangepaste verzorging, veilig speelgoed en spelmateriaal.

 


Zoals hierboven vermeld, werkt OZ Kinderpret met het inkomenstarief van Kind en Gezin. Naast de dagprijs volgens inkomenstarief rekenen wij bijkomende werkingskosten aan.

Bijkomende werkingskosten

Om een vlotte verzorging van je kindje te bevorderen, kiezen wij ervoor om onze eigen luiers en verzorgingsproducten te gebruiken. Zo wordt er meer tijd vrijgemaakt voor andere activiteiten, doordat onze begeleiders niet bij elke verschoning naar de persoonlijke luiers en verzorgingsproducten hoeven te zoeken.

verschoning (luiers, zalfjes, verschoningsmateriaal)
verzorging (pleisters, fysiologisch water ...)
afvalverwerking
€ 2,5 per volle dag
administratie- en facturatiekost € 3,5 per maand


Is er iets niet correct verlopen? Ben je ontevreden over de werking van de kinderopvang? Dan kan je een klacht indienen.

Bij bedenkingen en klachten zijn de kinderbegeleiders of de supervisor van OZ Kinderpret altijd je eerste aanspreekpunt.

Geraak je er samen niet uit? Dan kan je in tweede instantie terecht bij de ombudsman van OZ.  

We garanderen dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier wordt geregistreerd, behandeld en beantwoord. Er wordt steeds naar gestreefd om een antwoord te geven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht.

Vind je dat je klacht ontoereikend werd beantwoord? Wend je dan tot de klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel.
Je kan dit doen via e-mail naar klachtendienst@kindengezin.be of per telefoon op 02 533 14 14.