OZ jouw onafhankelijk gezondheidsfonds

Waar je tijdens je ziekteperiode zeker rekening mee moet houden

Je werk deeltijds hervatten bij dezelfde of een andere werkgever?

Om arbeidsongeschikt erkend te worden, moet je eerst alle activiteiten stopgezet hebben.

Kan je het werk terug hervatten, maar laat je medische toestand het niet toe om in hetzelfde regime als voordien te werken? Je kan met toestemming van de adviserende geneesheer het werk deeltijds hervatten met behoud van (een deel van) de uitkering.

De aanvraag hiervoor moet je ten laatste één werkdag voor je opnieuw begint te werken schriftelijk binnenbrengen via het document ‘aanvraag werkhervatting tijdens arbeidsongeschiktheid’.

Opgelet! Als je zelfstandige was op het moment dat je arbeidsongeschikt werd, mag je jouw werk pas hervatten nadat je de uitdrukkelijke toelating van de adviserend geneesheer hebt verkregen.

 • Vul je gegevens in of voorzie het document van een kleefzegel.
 • Vul het document in samenspraak met je werkgever in.
 • Bezorg het document aan OZ voor de start.

Bij een akkoord zal je blanco loonattesten toegestuurd krijgen die je maandelijks door de werkgever moet laten invullen en terugbezorgen aan OZ. Enkel op basis van die loonattesten kunnen wij de uitkering (deels) betalen.

Heb je deeltijds het werk hervat en ga je ondertussen over naar het tijdvak van invaliditeit (= langer dan één jaar ziek), dan kan je gewoon blijven verder werken volgens die voorwaarden.

Opgelet! Hervat je het werk zonder de adviserend geneesheer op de hoogte te brengen, dan kan je een sanctie krijgen.

Je werk volledig hervatten bij dezelfde of een andere werkgever

Als je het werk of de werkloosheid hervat of op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, moet je het ziekenfonds niet verwittigen. Je erkenning en de betaling van je uitkeringen worden automatisch stopgezet.

Hervat je het werk vóór de einddatum vermeld op je erkenningsbrief, bezorg dan het ziekenfonds het ingevulde bewijs van arbeidshervatting.

Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid moet je steeds het bewijs van arbeidshervatting indienen als je het werk hervat. Vanaf dan staat er immers geen einddatum meer op je erkenningsbrief.

Arbeidsre-integratie

Als je arbeidsongeschikt bent, dan kan je in aanmerking komen voor een begeleiding naar werk of om een opleiding te volgen. Zo kan je een andere job vinden of een nieuw beroep aanleren dat je ondanks je ziekte of letsel toch kan uitoefenen.

In samenspraak met de adviserend geneesheer bepaal je jouw mogelijkheden om opnieuw aan de slag te gaan mits aangepaste maatregelen (geleidelijke werkhervatting, een aangepaste of andere job, herscholing).

Aanvraag

Als je opnieuw wil beginnen werken, kan de preventiearts of arbeidsgeneesheer een traject opstarten. Samen met die persoon bekijk je wat de mogelijkheden zijn. Je kan geleidelijk aan terugkeren naar je vroegere functie, een beroepsherscholing volgen of aangepast of ander werk zoeken (tijdelijk of definitief).

Voor werklozen start de adviserend geneesheer het re-integratietraject op, waarbij de behandelende geneesheer samen met de betrokkene het re-integratieplan opmaakt.

Betaling

Onder bepaalde voorwaarden kan ons ziekenfonds een deel van de herscholing betalen, bijvoorbeeld inschrijvingskosten, materiaal of verplaatsingskosten.

Uitkering

Een herscholing kan meerdere jaren duren. In die periode krijg je nog altijd je uitkering voor je arbeidsongeschiktheid. Zodra je de herscholing afgerond hebt, moet je actief op zoek gaan naar werk en ingaan op een aanbod tot tewerkstelling.

Je hervalt 14 dagen na de werkhervatting of bent langer ziek dan de voorziene einddatum?

Verlenging

Wanneer je langer ziek bent dan de voorziene einddatum in het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid, dan moet je in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid altijd een verlenging binnenbrengen.

Die verlenging moet binnen 48 uur na de einddatum verstuurd worden naar OZ. Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor die laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen.

Tip! Je kan die datum altijd in Mijn OZ consulteren (meer info rond AO in Mijn OZ)

Hervallen

Wanneer je al ziek geweest bent en je binnen 14 dagen opnieuw ziek wordt, spreken we binnen het ziekenfonds, ongeacht de diagnose, van een herval. Je moet opnieuw een aangifte doen binnen 48 uur.

Verstuur je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid te laat, dan verplicht het RIZIV OZ om voor die laattijdige dagen de uitkering met 10 % te verminderen.

Ben je langer dan één jaar ziek geweest en word je binnen de drie maanden opnieuw ziek, ongeacht de diagnose, dan moet je ook binnen 48 uur opnieuw een aangifte van ziekte bezorgen. Per ziekteperiode moet je alle stappen opnieuw doorlopen.

Oproep tot medische controle

Wanneer?

In eerste instantie zal de adviserend geneesheer jou arbeidsongeschikt erkennen op basis van het ingediende ‘getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’.

Tijdens je periode van arbeidsongeschiktheid kan je worden uitgenodigd voor een raadpleging bij de adviserend geneesheer of paramedicus. Dat vindt plaats in het medisch kabinet dat zich het dichtst bij je woonplaats bevindt. Hierbij wordt nagegaan of de verzekerde nog altijd beantwoord aan de voorwaarden van de arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer of paramedicus baseert zich hiervoor op medische verslagen en op een onderzoek. Wanneer en hoe vaak u wordt uitgenodigd, hangt af van uw gezondheidstoestand.

Wat mee te brengen?

Op de uitnodigingsbrief wordt gevraagd medische verslagen mee te brengen naar de consultatie. Mocht je daar echter niet van in het bezit zijn op het moment van de consultatie, dan kan je die zeker nog nadien bezorgen.

Verhinderd?

Ga zeker altijd in op die uitnodiging of neem, indien je verhinderd bent, zo snel mogelijk contact op met jouw ziekenfonds. Indien je door medische overmacht niet aanwezig kan zijn op deze raadpleging is het nodig een medisch excuus te bezorgen aan de adviserend geneesheer die jouw afwezigheid rechtvaardigt. Een ongewettigde afwezigheid op een consultatie kan leiden tot een tijdelijke of definitieve schorsing van de uitkering.

Verwittig ook altijd vooraf de adviserend geneesheer indien je gedurende een bepaalde periode niet aanwezig zal zijn op je officiële adres, bijvoorbeeld wegens vakantie of omdat je elders herstelt. Zo voorkom je dat je een controle-onderzoek mist, wat kan leiden tot een onderbreking van de uitbetaling van je uitkeringen.

Door wie?

De consultaties gebeuren door een adviserend geneesheer of paramedicus. Die personen werken in opdracht van de Landsbond der Onafhankelijke Ziekenfondsen en werken niet in dienst van het ziekenfonds zelf. Indien de consultatie door een paramedicus gebeurt, dan zal deze zich altijd kenbaar maken als zijnde paramedicus. Die persoon handelt altijd in opdracht van en in samenspraak met de adviserend geneesheer.

Beslissingen

Bij een arbeidsongeschiktheid is de adviserend geneesheer bevoegd om:

 • de arbeidsongeschiktheid al dan niet te erkennen, te verlengen of er een einde aan te stellen.
 • een sanctie uit te spreken voor een afwezigheid op een controleonderzoek of deze (gedeeltelijk) op te heffen
 • de toelating te verlenen het werk of een andere activiteit te hervatten tijdens de arbeidsongeschiktheid
 • uitspraak te doen over de noodzaak van Hulp van Derden
 • een toestemming te verlenen voor een verblijf buiten de E.E.R.
 • advies te geven rond arbeidsintegratie en herscholing, in overleg met de VDAB

Verplichte werkhervatting?

Als uit de medische controle blijkt dat je niet langer arbeidsongeschikt bent, dan maakt de adviserend geneesheer een einde aan je arbeidsongeschiktheid (verplichte werkhervatting). De dag volgend op de datum van verplichte werkhervatting moet je het werk of de werkloosheid hervatten. Bovendien worden vanaf dan de uitkeringen stopgezet.

Indien je niet akkoord gaat met de beslissing van de adviserend geneesheer kan je hiertegen beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank. Dat kan je doen tot drie maanden na de datum van kennisgeving.

Op vakantie

Je kan tijdens je arbeidsongeschiktheid gerust even uitblazen op reis. Je dient wel je vakantie te melden aan de adviserend geneesheer.

Waarom?

 • Indien je niet aanwezig bent op een medische controle kan je uitkering (tijdelijk) opgeschort worden.
 • Wanneer jou iets overkomt in het buitenland heb je kans dat die medische kosten niet vergoed worden.

Hoe?

Stuur minimaal drie weken op voorhand een e-mail naar Arbeidsongeschiktheid@oz.be en vermeld de begin- en einddatum van je reis én het land waar je naartoe reist.

Opgelet! Als je buiten de Europese unie wil reizen, dan moet de adviserend geneesheer op voorhand toestemming geven. Na de aanvraag zal je daarvan tijdig een goedkeuring ontvangen per post.

Vergeet ook niet je EZVK aan te vragen.

Tijdelijk of permanent hulpbehoevend en ondersteuning nodig

Wanneer je arbeidsongeschikt wordt, is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis die ervoor zorgt dat dagelijkse gewoontes niet zo vanzelfsprekend meer zijn.

Afhankelijk van je situatie zijn er verschillende mogelijkheden naar tegemoetkomingen of ondersteuningen. OZ helpt je graag om je hierbij persoonlijk te begeleiden. Neem contact op met onze sociale dienst.

Bekijk ook ons aanbod in de OZ Shop waar je allerlei hulpmiddelen tijdelijk kan huren of aankopen. Als klant van OZ geniet je ook van een aantal kortingen.