Arbeidsongeschiktheid

Hoeveel bedraagt mijn uitkering als werknemer

Berekening van je uitkering

Wij engageren ons om binnen de 14 dagen het dossier te berekenen van zodra we alle in te vullen documenten ontvangen hebben.


Dagbedrag

Eerste zes maanden

Wanneer je voltijds of deeltijds werkt, bedraagt je uitkering 60% van je brutoloon. Dit na een wachttijd van een jaar, dus nadat je een jaar gewerkt hebt.

Je uitkering kan nooit meer bedragen dan een vooraf bepaald maximumbedrag. Die bedragen zijn wettelijk bepaald door het RIZIV.

Alle uitkeringen worden altijd berekend en betaald op basis van een zesdagenweek, ook als je zelf altijd gewerkt hebt in een vijfdaagse werkweek.

Vanaf de eerste dag van de zevende maand arbeidsongeschiktheid

Ben je meer dan zes maanden arbeidsongeschikt, dan treedt er vanaf de zevende maand een bijkomende beschermingsmaatregel in werking. Je uitkering mag vanaf dan niet minder bedragen dan een vooraf bepaald minimumbedrag door het RIZIV. Op die manier zal je uitkering niet lager liggen dan het leefloon.

Er bestaan verschillende minimumbedragen afhankelijk van de gezinssituatie en het inkomen van de personen die op hetzelfde adres wonen. Kom je in aanmerking om je uitkering te verhogen vanaf de zevende maand, dan bezorgen wij je automatisch de nodige documenten. Zelf hoef je hiervoor niets te doen.

Het is wel belangrijk om OZ op de hoogte te houden van elke wijziging in je gezinssituatie of de inkomsten van de personen met wie je samenwoont. Dat kan namelijk allemaal invloed hebben op het bedrag van je uitkering arbeidsongeschiktheid.

Vanaf het tweede jaar

In de ziekteverzekering wordt je beschouwd als invalide als je langer dan één jaar arbeidsongeschikt bent. Afhankelijk van je gezinssituatie wordt je uitkering herrekend met een vastgelegd minimum en maximum:

  • Gezinshoofden: 65 % van het brutoloon
  • Alleenstaanden: 55 % van het brutoloon
  • Samenwonenden: 40 % van het brutoloon

Afhouding

Uitkeringen zijn vervangingsinkomens en dus belastbaar net zoals beroepsinkomsten. Hierdoor wordt er op de meeste uitkeringen een bedrijfsvoorheffing ingehouden van 11,11 %.

Opgelet! Dat is niet voldoende. Je zal nadien nog een afrekening krijgen via je belastingbrief afhankelijk van je gezinssituatie, aftrekbare lasten en inkomsten.

Na het eerste jaar van ziekte gebeurt geen voorheffing voor de belastingen. Dat betekent niet dat de uitkering belastingvrij is. De afrekening gebeurt bij de belastingaanslag van het volgende jaar. Vermijd een hoge belastingfactuur via voorafbetalingen.


Welke dagen wel of niet betaalbaar?

Voor je jouw uitkering uitbetaald krijgt, wordt er nagekeken of je werkgever niet verplicht is om je verder uit te betalen. Je kan immers niet tegelijkertijd loon en uitkeringen ontvangen. Dat kan het geval zijn bij onder meer:

  • Gewaarborgd loon
  • Opzegvergoedingen
  • Betaalde feestdagen
  • Vakantiedagen

Voor de andere dagen die de werkgever niet ten laste neemt, zal je een uitkering ontvangen.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen

Als je na de pensioenleeftijd van 65 jaar voortwerkt, kan je vanaf 1/5/2019 maximaal 6 maanden een uitkering arbeidsongeschiktheid ontvangen. Deze periode van 6 maanden kan meermaals worden toegepast, telkens je voor een nieuwe periode arbeidsongeschikt erkend wordt (buiten de termijn van herval van 14 dagen).

De voorwaarden hiervoor zijn:

  • je ontvangt nog geen rustpensioen
  • je bent nog verbonden door een arbeidscontract
  • je voldoet aan de gebruikelijke verzekerbaarheidsvoorwaarden

Dit geldt voor alle personen die op 1/5/2019 of hierna arbeidsongeschikt erkend worden.

Let wel: heb je de pensioensleeftijd nog niet bereikt op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, maar bereik je deze tijdens je arbeidsongeschiktheid. Dan beginnen de 6 maanden te lopen vanaf je eerste dag van arbeidsongeschiktheid (ook al ligt deze voor je eigenlijke pensioen).

 

 

Vorige stapArbeidsongeschiktheid: betaalkalender

Mijn OZ

Al geregistreerd?

Aanmelden

 
Nog geen account?

Registreren
Mijn OZ helpdesk