Arbeidsongeschikt

Kan je een activiteit deeltijds hervatten?

Niet alle werknemers gaan na een periode van arbeidsongeschiktheid meteen weer fulltime aan de slag. Soms is het aangeraden om deeltijds op te starten, bij je huidige of een andere werkgever. Soms vormt een opleiding een nieuwe start. Anderen beginnen liever met vrijwilligerswerk of een andere activiteit. Er zijn heel wat mogelijkheden.

Door deeltijds een activiteit te hervatten kan je op je eigen tempo toewerken naar een volledige tewerkstelling. Weet wel dat hier bepaalde regels aan verbonden zijn. Start dus nooit zomaar een activiteit op zonder je goed te informeren over de voorwaarden.

Vraag tijdig toestemming van je ziekenfonds

Minstens 1 werkdag vóór je weer aan de slag gaat moet het ziekenfonds jouw schriftelijke aanvraag voor deeltijdse hervatting ontvangen. Het is dus een kwestie van je aanvraag tijdig in te dienen, en dan kan je – zonder te wachten op de goedkeuring van je aanvraag – meteen weer deeltijds aan de slag.

Doorloop steeds onderstaande stappen voor een correcte aanvraag:

 1. Via Mijn OZ download je het aanvraagformulier, dat al gedeeltelijk voor jou werd ingevuld. Stuur het ingevulde aanvraagformulier op naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of naar Dienst Arbeidsongeschiktheid, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

  Mijn OZ

 2. We kunnen je aanvraag enkel verwerken indien je het formulier volledig en correct ingevuld hebt. Je kan alles zelf invullen, maar stemt best op voorhand af met je werkgever. Onvolledige aanvraagformulieren kunnen helaas niet verwerkt worden. We nemen in dat geval contact met je op. Je kan dit vermijden door volgende zaken zeker in te vullen:
  • Op welke datum start jouw deeltijdse activiteit?
  • Om welk soort activiteit(en) gaat het?
  • Hoeveel uren (per week) presteerde je vóór je arbeidsongeschikt werd?
  • Hoeveel uren (per week) wens je te presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid?
  • Kruis aan of je in een vast of variabel uurrooster zal werken
  • Vul het uurrooster in
  • Naam van je werkgever
  • Jouw handtekening

 3. Jouw aanvraag wordt behandeld door de adviserend arts, die jou mogelijk uitnodigt voor een medisch onderzoek. De finale beslissing wordt jou schriftelijk meegedeeld. Zoals reeds aangegeven, hoef je niet op de goedkeuring te wachten om deeltijds aan de slag te gaan.

Let op: bij een verhoging van het aantal werkuren of een wijziging van de dagen waarop je werkt, dien je steeds vooraf een nieuwe aanvraag in te dienen bij de adviserend arts van je ziekenfonds. 

Welke impact heeft deeltijds werken op je uitkering?

Bij deeltijdse werkhervatting tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid blijf je verlengingen indienen om van een uitkering te kunnen genieten. Je doet dit zoals voordien, via een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Op basis daarvan neemt de adviserend arts een beslissing:

 • Akkoord van de adviserend arts: hij/zij bezorgt je een ‘toestemming progressieve tewerkstelling’ samen met de varklaringen van toegelaten activiteit. Je werkgever betaalt jouw loon voor je deeltijdse werk, en je ziekenfonds betaalt een aanvullende uitkering voor je deeltijdse arbeidsongeschiktheid. De uitkering wordt berekend volgens het aantal gewerkte uren dat je werkgever doorgeeft via die verklaringen van deeltijdse activiteit aan je ziekenfonds.

 • Geen akkoord van de adviserend arts: je deeltijdse tewerkstelling stopt met onmiddellijke ingang. Je behoudt je loon en je uitkering voor de periode waarin je deeltijds werkte. Je ontvangt opnieuw een voltijdse uitkering vanaf de datum van de weigering van je aanvraag.

Wat bij laattijdige aangifte van deeltijdse werkhervatting?

Zorg ervoor dat we jouw aanvraagformulier voor deeltijdse werkhervatting tijdig ontvangen. Dit wil zeggen: minstens 1 werkdag voor je weer aan de slag gaat. Bij laattijdige aangifte heeft dit financiële gevolgen voor je uitkering:

 • Ontvangen we je aanvraag binnen de 14 dagen na je deeltijdse hervatting, dan vermindert je uitkering met 10% voor de periode van laattijdigheid. 
 • Ontvangen we je aanvraag pas na 14 dagen, dan verlies je je uitkering vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit. Reeds betaalde uitkeringen worden teruggevorderd en je wordt opgeroepen voor een medische controle bij de adviserend arts.

Wanneer wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald. Dit gebeurt van zodra we de maandelijkse 'verklaring van toegelaten activiteit als loontrekkende' ontvangen van jouw werkgever. De datum van uitbetaling van je uitkering kan dus elke maand variëren.

Vraag en antwoord

Hoe word mijn deeltijdse uitkering berekend?

Lees het hier

Wat doe ik met het ‘vakantieattest deeltijds werk’?

Je hebt een akkoord van de adviserende arts om t.e.m. 31 december een activiteit uit te oefenen tijdens jouw arbeidsongeschiktheid? Je ontvangt dan begin december het 'vakantieattest toegelaten activiteit'.

 • Het is sterk aanbevolen om je resterende vakantiedagen op te nemen tegen 31 december. Je ontvangt voor elke opgenomen vakantiedag namelijk een gedeeltelijke uitkering.
 • Voor vakantiedagen die je niet opneemt, kan je ziekenfonds je geen uitkering betalen in de maand december. Het bedrag dat je die maand ontvangt zal dus lager liggen dan voordien.

Vraag aan de werkgever(s) waarbij je een deeltijdse activiteit uitvoert om het 'vakantieattest toegelaten activiteit' in te vullen, bovenop de maandelijkse ‘verklaring van toegelaten activiteit’. Bezorg ons beide documenten ten vroegste op 2 januari van het volgend jaar. Op basis van deze twee documenten kunnen we je uitkering voor de maand december berekenen.

Wat als mijn werkgever vragen heeft over de ‘verklaring van toegelaten activiteit’?

Bij eventuele vragen kan je werkgever terecht bij:

 • de website van de Sociale Zekerheid
 • het contact center van de Sociale Zekerheid (Tel. 02 511 51 51, elke werkdag van 7u tot 20u)
 • het sociaal secretariaat dat instaat voor het loonbeheer van jouw werkgever

Hoe kan ik mijn akkoord voor deeltijdse hervatting verlengen?

Elke mogelijke verlenging wordt voorafgegaan door een nieuwe aanvraag tot akkoord aan de adviserende arts. We verwachten je aanvraagformulier telkens minstens 3 weken voor het einde van je huidige akkoord. Zo kunnen we tijdig zorgen voor een nieuw akkoord en dus voor een verlenging van je deeltijdse activiteit.

Wat als de naam van de werkgever fout vermeld staat op mijn akkoord voor deeltijdse hervatting?

Is je huidige werkgever van naam veranderd (bv. door een fusie of een overname)? Je kan ons eenvoudig op de hoogte brengen van deze wijziging via arbeidsongeschiktheid@oz.be. Je hoeft geen nieuwe aangifte te doen.

Ben je aan de het werk bij een andere werkgever dan op het akkoord vermeld staat? Bezorg ons dan een nieuw aanvraagformulier met de correcte gegevens van je werkgever.

Wat als ik na akkoord voor deeltijdse werkhervatting:

door omstandigheden niet kan hervatten

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Stuur het ingevulde document naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

Na verwerking van dit document wordt het akkoord van de adviserende arts tenietgedaan. Je blijft jouw voltijdse uitkering ontvangen.

mijn activiteit wens te wijzigen?

Mogelijk wil je na de start van je deeltijdse activiteit je arbeidsregime verhogen of verlagen, de dagen waarop je werkt wijzigen, aan de slag gaan bij een andere werkgever of een ander takenpakket uitvoeren. Bij elke wijziging dien je opnieuw een aanvraag in te dienen.

mijn activiteit definitief wens te stoppen?

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Stuur het ingevulde document naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

Na verwerking van dit document wordt het akkoord van de adviserende arts afgesloten en hoeft je werkgever geen maandelijkse verklaringen meer te bezorgen. Je ontvangt opnieuw een voltijdse uitkering vanaf de einddatum van je deeltijdse activiteit.

Wil je op een later tijdstip opnieuw deeltijds aan de slag gaan tijdens je arbeidsongeschiktheid? Vergeet dan zeker niet om opnieuw tijdig een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

mijn activiteit tijdelijk wens te stoppen?

Bij een vraag tot tijdelijke stopzetting van je deeltijdse activiteit zijn er twee opties:

 • Je downloadt de verklaring op erewoord van niet-hervatting en stuurt het ingevulde document naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

  Je akkoord blijft dan doorlopen en je ontvangt voor deze periode een volledige uitkering. Voor deze periode dient je werkgever geen maandelijkse verklaring te bezorgen. Indien je op een later tijdstip opnieuw deeltijds aan de slag wil gaan, dien dan tijdig een nieuwe aanvraag in bij je ziekenfonds.

 • Je bezorgt ons géén verklaring op erewoord van niet-hervatting, maar laat jouw werkgever wel een maandelijkse verklaring bezorgen aan je ziekenfonds. Belangrijk is dat hierop 0 gewerkte uren worden ingevuld, zodat we je een voltijdse uitkering kunnen uitbetalen. 

een verbrekingsvergoeding ontvang?

Dat lees je hier

Wat als de medische controle samenvalt met de uren waarop ik moet werken?

Het is helaas niet mogelijk om de planning van onze artsen en paramedici aan te passen aan de uurroosters van iedereen die op medische controle komt. Ondanks je deeltijdse tewerkstelling is je aanwezigheid op de consultatie dan ook verplicht.

Breng je werkgever meteen op de hoogte van de consultatie waarop je verwacht wordt. Breng je oproepingsbrief mee naar de controle en laat hem afstempelen door de adviserende arts. De brief geldt als bewijs van gewettigde afwezigheid voor jouw werkgever.

Wordt mijn uitkering tijdens deeltijdse werkhervatting belast?

Er wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op je uitkering. Wie zowel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid als een loon voor deeltijdse activiteit krijgt zal dus een hogere belastingsfactuur ontvangen.

Je kan je hierop voorbereiden door elk kwartaal voorafbetalingen te doen. Met Tax-Calc, de anonieme tool van de overheid, kan je berekenen hoeveel de belasting zal bedragen. Wie voldoende voorafbetalingen uitvoert, heeft bovendien recht op een bonus en een belastingvermindering.

Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën voor meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte. Je kan uiteraard ook contact opnemen met jouw regionale belastingsdienst.