Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Arbeidsongeschikt

Arbeidsongeschiktheid: wanneer aangeven?

Verwittig OZ

Van zodra je arbeidsongeschikt wordt, gebruik je het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid om je ziekenfonds op de hoogte te brengen. De tijd die je krijgt voor die aangifte is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie. Je ziekenfonds legt de aangifte voor aan de adviserend arts. Die zal jouw aanvraag vervolgens erkennen of weigeren.

Via Mijn OZ kan je eenvoudig zelf berekenen hoeveel tijd je nog hebt om je aangifte te doen.

Mijn OZ

Ook onderstaande tabel geeft je de termijn weer waarbinnen je je getuigschrift dient aan te geven. Doe dit vóór je termijn van gewaarborgd loon verlopen is.

Ik ben…

Ik dien het getuigschrift in binnen de ...

Niet verbonden door arbeidsovereenkomst (bv. Onthaalouder, uitzendkracht, opzegperiode)

3 kalenderdagen

Arbeider onder arbeidsovereenkomst

14 kalenderdagen

Bediende onder arbeidsovereenkomst

28 kalenderdagen

 

De termijnen zijn uitgedrukt in kalenderdagen (weekends inbegrepen). De termijn gaat in vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot uiterlijk de eerstkomende werkdag.

Je dient OZ te verwittigen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Zorg ervoor dat het ingevulde getuigschrift zeker de volgende info bevat:

Normaal gezien moet je een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid bezorgen. Maar in de huidige omstandigheden kan dit ook tijdelijk digitaal.

getuigschrift digitaal indienen

Je kan het originele getuigschrift ook nog altijd via de post bezorgen (Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge) of afgeven in een OZ kantoor in jouw buurt.

Belangrijk: steek het getuigschrift zeker niet in een OZ brievenbus.

Ik wil een aangifte van arbeidsongeschiktheid doen in tijden van corona. Waar moet ik op letten?

Je vindt alle info en de specifieke regelgeving hieromtrent op onze website.

Ik heb geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand. Wat nu?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Wat als ik te laat ben met mijn aangifte?

Voor elke dag dat je te laat bent (vanaf de begindatum arbeidsongeschiktheid) met je aangifte is OZ vanuit het RIZIV wettelijk verplicht om je uitkering met 10% ter verminderen. Bezorg ons dus zeker tijdig het originele papieren getuigschrift.

Uitzonderingen:

  • Er volgt geen sanctie in geval van een arbeidsongeval dat werd aangegeven bij de verzekeringsmaatschappij.
  • In geval van een zogenaamde “behartenswaardige situatie” kan het RIZIV een sanctie van minstens 25 euro ongedaan maken:
    • Je kon de aangifte niet tijdig doen omwille van overmacht.
    • Je bruto jaarlijks gezinsinkomen is lager dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort. 

Let op: de sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden omwille van overmacht tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

 

Verwittig je werkgever of uitzendbureau

Je wordt arbeidsongeschikt? Niet enkel je ziekenfonds maar ook je werkgever of uitzendbureau moet hiervan zo snel mogelijk verwittigd worden. Volg de procedure zoals die beschreven staat in je arbeidscontract of het arbeidsreglement.