Arbeidsongeschiktheid

Kan je een activiteit deeltijds hervatten?

Niet alle zelfstandigen gaan na een periode van arbeidsongeschiktheid meteen weer fulltime aan de slag. Soms is het aangeraden om deeltijds op te starten. Dit kan in je eigen zelfstandige activiteit zijn, een andere zelfstandige activiteit of in een andere loontrekkende activiteit. Soms vormt een opleiding een nieuwe start. Anderen beginnen liever met vrijwilligerswerk. Er zijn heel wat mogelijkheden.

Door deeltijds een activiteit te hervatten kan je op je eigen tempo toewerken naar een volledige tewerkstelling. Weet wel dat hier bepaalde regels aan verbonden zijn. Start dus nooit zomaar een activiteit op zonder je goed te informeren over de voorwaarden.

Vraag tijdig toestemming van je ziekenfonds

Alvorens je je zelfstandige activiteit weer opneemt of een andere zelfstandige of loontrekkende activiteit opstart, is het nodig een akkoord te hebben van de adviserend arts van je ziekenfonds. Je hebt dit akkoord dus nodig vooraleer je kan starten. We moeten je schriftelijke aanvraag voor deeltijdse hervatting 2 weken vóór je heropstart ontvangen.

Doorloop steeds onderstaande stappen voor een correcte aanvraag:

 1. Via Mijn OZ download je het aanvraagformulier, dat al gedeeltelijk voor jou werd ingevuld. Stuur de volledig ingevulde versie op naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of naar Dienst Arbeidsongeschiktheid, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

  Mijn OZ

 2. We kunnen je aanvraag enkel verwerken indien je het formulier volledig en correct ingevuld hebt. Je kan alles zelf invullen. Onvolledige aanvraagformulieren kunnen helaas niet verwerkt worden. We nemen in dat geval contact met je op. Je kan dit vermijden door volgende zaken zeker in te vullen:
  • Op welke datum start jouw deeltijdse activiteit?
  • Om welk soort activiteit(en) gaat het?
  • Hoeveel uren (per week) presteerde je vóór je arbeidsongeschikt werd?
  • Hoeveel uren (per week) wens je te presteren tijdens je arbeidsongeschiktheid?
  • Kruis aan of je in een vast of variabel uurrooster zal werken
  • Vul het uurrooster in
  • Jouw handtekening

 3. Jouw aanvraag wordt behandeld door de adviserend arts, die jou mogelijk uitnodigt voor een medisch onderzoek. De finale beslissing wordt jou schriftelijk meegedeeld. Zoals reeds eerder meegedeeld, kun je niet heropstarten vooraleer je adviserend arts een akkoord heeft gegeven.

In geval van deeltijds werk tijdens je primaire arbeidsongeschiktheid moet je verlengingen blijven indienen. Aangezien je deeltijds arbeidsongeschikt blijft, dien je dit aan te geven via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Let op:

 • bij een verhoging van het aantal werkuren of een wijziging van de dagen waarop je werkt, dien je steeds vooraf een nieuwe aanvraag in te dienen bij de adviserend arts van je ziekenfonds.
 • Loopt de erkenning van je primaire arbeidsongeschiktheid ten einde maar wil je nog even deeltijds blijven werken? Dan moet je verlengingen blijven indienen. Aangezien je deeltijds arbeidsongeschikt blijft, dien je dit aan te geven via een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid.

Wat bij laattijdige aangifte van deeltijdse werkhervatting?

Heb je de aangifte van deeltijdse werkhervatting niet tijdig ingediend bij je ziekenfonds? Ben je reeds gestart zonder akkoord? Dan ontvang je vanaf de begindatum van je deeltijdse activiteit geen uitkering. Ook worden reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd en wordt je uitgenodigd voor een medische controle bij de adviserend arts.

Welke impact heeft deeltijds werken op je uitkering?

De eerste 6 maanden van je deeltijdse activiteit wordt je uitkering niet verminderd. Dat is pas het geval vanaf de 7de maand.

 • Vanaf dag 1 van de 7de maand t.e.m. 31 december van het 3de jaar volgend op het jaar waarin je deeltijds het werk hervatte wordt je dagbedrag verminderd met 10%.
 • Vanaf 1 januari van het 4de jaar volgend op het jaar waarin je deeltijds het werk hervatte gebeurt de inhouding volgens je beroepsinkomsten als zelfstandige van 3 jaar voordien.

Voorbeeld: Je werkt deeltijds als zelfstandige vanaf 1/4/2019.

 • Van 1/4/2019 t.em. 30/9/2019 blijft je daguitkering onveranderd.
 • Van 1/10/2019 t.e.m. 31/12/2022 wordt 10% van je daguitkering ingehouden.
 • Vanaf 1/1/2023 gebeurt de inhouding op basis van de beroepsinkomsten die je als zelfstandige ontving in 2020.

Wanneer wordt je deeltijdse uitkering betaald?

Je uitkering voor deeltijdse arbeidsongeschiktheid wordt 1 keer per maand uitbetaald.

Vraag en antwoord

Hoe kan ik mijn akkoord voor deeltijdse hervatting verlengen?

Elke mogelijke verlenging wordt voorafgegaan door een nieuwe aanvraag tot akkoord aan de adviserende arts. We verwachten je aanvraagformulier telkens minstens 3 weken voor het einde van je huidige akkoord. Zo kunnen we tijdig zorgen voor een nieuw akkoord en dus voor een verlenging van je deeltijdse activiteit.

 

Beïnvloedt het akkoord voor deeltijdse werkhervatting mijn ‘gelijkstelling wegens ziekte’?


De impact van je deeltijdse werkhervatting is afhankelijk van de activiteit die je uitvoert: Als loontrekkende: je gelijkstelling blijft behouden indien je minder dan halftijds terug aan het werk gaat je gelijkstelling vervalt wanneer je halftijds of meer uren in loondienst werkt het RSVZ dient steeds de beslissing omtrent de gelijkstelling te bevestigen Als zelfstandige: je gelijkstelling vervalt van zodra je weer als zelfstandige aan de slag gaat, ongeacht de omvang van de activiteit

 

Wat als ik na akkoord voor deeltijdse werkhervatting:


door omstandigheden niet kan hervatten?

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Stuur het ingevulde document naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

Na verwerking van dit document wordt het akkoord van de adviserende arts tenietgedaan. Je blijft jouw voltijdse uitkering ontvangen.

mijn activiteit wens te wijzigen?

Mogelijk wil je na de start van je deeltijdse activiteit je arbeidsregime verhogen of verlagen, de dagen waarop je werkt wijzigen, aan de slag gaan bij een andere werkgever of een ander takenpakket uitvoeren. Bij elke wijziging dien je opnieuw een aanvraag te indienen.

mijn activiteit definitief wens te stoppen?

Download de verklaring op erewoord van niet-hervatting. Stuur het ingevulde document naar arbeidsongeschiktheid@oz.be of stuur het op naar OZ, Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge.

Na verwerking van dit document wordt het akkoord van de adviserende arts afgesloten. Je ontvangt opnieuw een voltijdse uitkering vanaf de einddatum van je deeltijdse activiteit.

Wil je op een later tijdstip opnieuw deeltijds aan de slag gaan tijdens je arbeidsongeschiktheid? Vergeet dan zeker niet om opnieuw tijdig een aanvraag in te dienen bij je ziekenfonds.

Wat als de medische controle samenvalt met de uren waarop ik moet werken?


Het is helaas niet mogelijk om de planning van onze artsen en paramedici aan te passen aan de uurroosters van iedereen die op medische controle komt. Ondanks je deeltijdse tewerkstelling is je aanwezigheid op de consultatie dan ook verplicht.

Ben je op dat moment aan het werk in loondienst? Breng je werkgever meteen op de hoogte van de consultatie waarop je verwacht wordt. Breng je oproepingsbrief mee naar de controle en laat hem afstempelen door de adviserende arts. De brief geldt als bewijs van gewettigde afwezigheid voor jouw werkgever.

Wordt mijn uitkering tijdens deeltijdse werkhervatting belast? 


Er wordt nauwelijks of geen bedrijfsvoorheffing ingehouden op je uitkering. Wie zowel een uitkering voor arbeidsongeschiktheid als een loon voor deeltijdse activiteit krijgt zal dus een hogere belastingsfactuur ontvangen.

Je kan je hierop voorbereiden door elk kwartaal voorafbetalingen te doen. Met Tax-Calc, de anonieme tool van de overheid, kan je berekenen hoeveel de belasting zal bedragen. Wie voldoende voorafbetalingen uitvoert, heeft bovendien recht op een bonus en een belastingvermindering.

Surf naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën voor meer info over voorafbetalingen op je belastingaangifte. Je kan uiteraard ook contact opnemen met jouw regionale belastingdienst.