Arbeidsongeschiktheid

Je arbeidsongeschiktheid aangeven: wanneer en hoe?

Verwittig OZ

Als zelfstandige is het noodzakelijk om binnen de 8 kalenderdagen (weekends inbegrepen) het getuigschrift arbeidsongeschiktheid in te dienen bij je ziekenfonds. De termijn gaat in vanaf de begindatum van de arbeidsongeschiktheid. Is de laatste dag van de termijn een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag? Dan wordt de termijn verlengd tot uiterlijk de eerstkomende werkdag.

Je dient OZ te verwittigen aan de hand van een origineel getuigschrift van arbeidsongeschiktheid. Zorg ervoor dat het ingevulde getuigschrift zeker de volgende info bevat:

 • Je gegevens en/of klever van je ziekenfonds
 • De begin- en einddatum van je arbeidsongeschiktheid
 • De diagnose
 • De identificatiegegevens en handtekening van je behandelend arts of huisarts
 • De datum waarop het getuigschrift werd opgemaakt

Stuur het originele getuigschrift (geen kopie!) op naar Gistelsesteenweg 294 bus 1, 8200 Sint-Andries Brugge of geef het af in een OZ kantoor in jouw buurt.

Let op: ga op tijd naar de dokter. Je ziekenfonds kan jouw arbeidsongeschiktheid pas erkennen vanaf de datum waarop het getuigschrift werd opgesteld door je behandelende arts. Je kan dan ook ten vroegste vanaf die datum een eventuele uitkering ontvangen. Dit geldt enkel voor jouw eerste aangifte, niet bij verlenging of herval.
Voorbeeld: Je wordt ziek op 11 juni en je gaat pas naar de dokter op 15 juni. Dan kun je pas recht hebben op een uitkering vanaf 15 juni. 

Ik wil een aangifte van arbeidsongeschiktheid doen in tijden van corona. Waar moet ik op letten? 

Je vindt alle info en de specifieke regelgeving hieromtrent op onze website. 

Ik heb geen getuigschrift arbeidsongeschiktheid bij de hand. Wat nu?

Vraag je arts om zelf een medisch getuigeschrift op te maken met de nodige gegevens erop.

Wat als ik te laat ben met mijn aangifte?

Voor elke dag dat je te laat bent met je aangifte is OZ vanuit het RIZIV wettelijk verplicht om je uitkering met 10% ter verminderen. Bezorg ons dus zeker tijdig het originele papieren getuigschrift.

In geval van zogenaamde “behartenswaardige situaties” kan het RIZIV een sanctie van minstens 25 euro ongedaan maken:

 • Je kon de aangifte niet tijdig doen omwille van overmacht.
 • Je bruto jaarlijks gezinsinkomen is lager dan een grensbedrag, verhoogd met een bepaald bedrag per persoon ten laste die tot het gezin behoort.

Let op: de sanctie wordt in geen geval een tweede keer kwijtgescholden omwille van overmacht tijdens de 3 daaropvolgende jaren.

 

Verwittig je sociaal verzekeringsfonds

Stop je als zelfstandige in hoofdberoep volledig met werken omwille van arbeidsongeschiktheid? Dan kan je ‘gelijkstelling wegens ziekte’ aanvragen bij je sociale verzekeringskas. Je betaalt dan geen sociale bijdragen meer, en blijft toch sociaal verzekerd. Ook je recht op pensioen en gezinsbijslag blijft behouden en je ziekte- en invaliditeitsverzekering blijft van kracht. Wie geen gelijkstelling aanvraagt krijgt na 2 jaar geen terugbetaling meer voor gezondheidszorgen.

 

Dit zijn de voorwaarden:

 • Je heb minstens 90 dagen gewerkt als zelfstandige in hoofdberoep of bent meewerkende partner in maxistatuut.
 • Je arbeidsongeschiktheid werd erkend door de adviserend arts.
 • Je zelfstandige beroepsactiviteit werd volledig stopgezet. (Let op: het is niet verplicht om je ondernemingsnummer te laten schrappen of ontslag nemen uit je vennootschap.)
 • Je hebt je sociale bijdragen van het vorige kwartaal betaald.

Je vraagt je 'gelijkstelling wegen ziekte' aan bij je sociaal verzekeringsfonds of rechtstreeks bij het RSVZ.