OZ verzeker jezelf met Hospitalia en Dentalia

OZ

OZ501, verzekeringsagent, ingeschreven bij de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 7 november 2011 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 5001, gevestigd te 2610 Wilrijk; Boomsesteenweg 5, met ondernemingsnummer 411.760.941. Ons ziekenfonds is ingeschreven in het register van de verzekeringsagenten, dat bijgehouden wordt door de Controledienst van de Ziekenfondsen, en het biedt de hospitalisatieproducten aan van de VMOB 'MLOZ Insurance', gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788A, (RPR Brussel) nr. 422.189.629 en erkend door de CDZ onder de code 750/01.

Ons ziekenfonds biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit het formuleren van adviezen ivm verzekeringscontracten, uit de voorstelling (of het aanbieden) van verzekeringscontracten of de uitvoering van andere voorbereidende werkzaamheden met het oog op het aangaan van een verzekering of nog het sluiten van dergelijke verzekeringen of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering. Ons ziekenfonds voert activiteiten uit in het kader van de takken 2 en 18. 

 

VMOB 'MLOZ Insurance'

De VMOB 'MLOZ Insurance' is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 24 juni 2013 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788A, (RPR Brussel) nr. 422.189.629.


Mifid staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het zijn een aantal richtlijnen/gedragsregels waaraan OZ501 zich als verzekeringsagent houdt. 

Taalgebruik

Alle informatie over onze verzekeringsproducten is in het Nederlands.

 

Bemiddeling

OZ501 biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit:

 • het formuleren van adviezen i.v.m. verzekeringscontracten
 • de voorstelling of het aanbieden van verzekeringscontracten of andere voorbereidingen met het oog op het aangaan van een verzekering
 • het sluiten van een verzekering of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering

OZ501 voert enkel activiteiten uit in het kader van takken 2 (ziekte) en 18 (hulpverlening) van de verzekeringen.

 

Belangenconflicten

De VMOB “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten” heeft een beleid uitgestippeld qua belangenconflicten. Als je hier meer informatie over wenst, kan je die aanvragen bij OZ. Voor alle andere vragen kan je steeds terecht op info@oz.be .

 

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Bij OZ gaan elke dag zo’n 1.650 medewerkers tot het uiterste om je zo goed mogelijk verder te helpen. Ben je toch ontevreden over de dienstverlening met OZ?

Bespreek dit dan eerst met je klantenadviseur of de betrokken dienst. Raak je er samen niet uit?

Dan kan je in tweede instantie bij de ombudsdienst van OZ terecht. Contacteer de ombudsdienst via ombudsman@oz.be

Als je toch een klacht hebt i.v.m. onze dienstverlening waar je het niet eens kon worden met je klantenadviseur, de betrokken dienst of de ombudsman van OZ, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Je kan hem bereiken op het adres Meeussquare 35 te 1000 Brussel. Via telefoon op het nummer 02 547 58 71 of fax op 02 547 59 75. Online kan je terecht op info@ombudsman.as of www.ombudsman.as

 Meer info nodig?

 • Telefonisch: 078 15 24 21
 • Via e-mail: hospitalia@oz.be of dentalia@oz.be
 • Via het online kantoor Mijn OZ
 • In je plaatselijk OZ kantoor
 • In geval van aansluiting bij een hospitalisatieverzekering of een verzekering voor tandzorg, past de VMOB “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten” segmentatiecriteria toe. Die segmentatiecriteria hebben zowel een impact op de mogelijkheid om aan te sluiten bij de verzekeringsproducten Hospitalia en Dentalia, als op de bepaling van de bijdragen (hoeveel kost het) en op de draagwijdte van de waarborg (wat dekt de verzekering en wat niet).

  Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende criteria die de VMOB “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten” gebruikt in het kader van hun verzekeringen. Die criteria zijn afhankelijk van de soort product.

  De volgende criteria zouden in aanmerking kunnen komen:

  • Bij de inwerkingtreding van de overeenkomst:
   • De leeftijd van de verzekerde, omdat de waarschijnlijkheid van ziekte, behandeling of een hospitalisatie groter wordt naarmate men ouder wordt.
    Dit criterium kan een impact hebben op de schadegevallen die zich voordoen en/of het bedrag van de uitgaven. Daarom wordt er rekening gehouden met de leeftijd van de verzekerde bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage.
   • De gezondheidstoestand en meer bepaald, de aanwezigheid van een vooraf bestaande aandoening / toestand / ziekte. Dit omdat het risico van een ziekenhuisopname / ambulante zorg / tandverzorging hierdoor kan stijgen.
   • De gezondheidstoestand van de verzekeringnemer op het ogenblik van de aansluiting kan een invloed hebben op de frequentie van de schadegevallen en op het bedrag van de medische kosten. Die toestand kan ook rechtvaardigen dat bepaalde geneeskundige kosten die gepaard gaan met een vooraf bestaande toestand / aandoening / ziekte niet worden gedekt.
  • Tijdens de overeenkomst
   • De leeftijd van de verzekerde. Hier wordt rekening mee gehouden omdat - volgens de statistische gegevens - de waarschijnlijkheid van ziekte, behandeling of een ziekenhuisopname groter wordt naarmate men ouder wordt.
    Dit criterium kan een impact hebben op de frequentie van de schadegevallen en op het bedrag van de uitgaven. Hiermee wordt dan ook rekening gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage.