Gezondheidsverzekeringen

OZ

OZ501, verzekeringsagent, ingeschreven bij de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 7 november 2011 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 5001, gevestigd te 2610 Wilrijk; Boomsesteenweg 5, met ondernemingsnummer 411.760.941. Ons ziekenfonds is ingeschreven in het register van de verzekeringsagenten, dat bijgehouden wordt door de Controledienst van de Ziekenfondsen, en het biedt de hospitalisatieproducten aan van de VMOB 'MLOZ Insurance', gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788A, (RPR Brussel) nr. 422.189.629 en erkend door de CDZ onder de code 750/01.

Ons ziekenfonds biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit het formuleren van adviezen ivm verzekeringscontracten, uit de voorstelling (of het aanbieden) van verzekeringscontracten of de uitvoering van andere voorbereidende werkzaamheden met het oog op het aangaan van een verzekering of nog het sluiten van dergelijke verzekeringen of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering. Ons ziekenfonds voert activiteiten uit in het kader van de takken 2 en 18. 

 

VMOB 'MLOZ Insurance'

De VMOB 'MLOZ Insurance' is een verzekeringsonderneming, erkend door de Controledienst van de Ziekenfondsen en de Landsbonden van ziekenfondsen (Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel), door een beslissing van 24 juni 2013 voor het aanbieden van ziekteverzekeringen in de zin van tak 2 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen, alsook voor de dekking, in bijkomende orde van de risico’s die deel uitmaken van de hulpverlening, beoogd in tak 18 van bijlage 1 van bovenvermeld Koninklijk Besluit, onder het codenummer CDZ 750/01, gevestigd te 1070 Brussel, Lenniksebaan 788A, (RPR Brussel) nr. 422.189.629.


Mifid staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Het zijn een aantal richtlijnen/gedragsregels waaraan OZ501 zich als verzekeringsagent houdt. 

Taalgebruik

Alle informatie over onze verzekeringsproducten is in het Nederlands.

 

Bemiddeling

OZ501 biedt bemiddelingsdiensten aan voor verzekeringen. Deze diensten bestaan uit:

 • het formuleren van adviezen i.v.m. verzekeringscontracten
 • de voorstelling of het aanbieden van verzekeringscontracten of andere voorbereidingen met het oog op het aangaan van een verzekering
 • het sluiten van een verzekering of de deelname aan hun beheer of hun uitvoering

OZ501 voert enkel activiteiten uit in het kader van takken 2 (ziekte) en 18 (hulpverlening) van de verzekeringen.

 

Belangenconflicten

De VMOB “Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten” heeft een beleid uitgestippeld qua belangenconflicten. Als je hier meer informatie over wenst, kan je die aanvragen bij OZ. Voor alle andere vragen kan je steeds terecht op info@oz.be .

 

Oplossen van klachten buiten de rechtbank om

Bij OZ gaan elke dag zo’n 1.650 medewerkers tot het uiterste om je zo goed mogelijk verder te helpen. Ben je toch ontevreden over de dienstverlening met OZ?

Bespreek dit dan eerst met je klantenadviseur of de betrokken dienst. Raak je er samen niet uit?

Dan kan je in tweede instantie bij de ombudsdienst van OZ terecht. Contacteer de ombudsdienst via ombudsman@oz.be

Als je toch een klacht hebt i.v.m. onze dienstverlening waar je het niet eens kon worden met je klantenadviseur, de betrokken dienst of de ombudsman van OZ, dan kan je terecht bij de Ombudsman van de Verzekeringen. Je kan hem bereiken op het adres Meeussquare 35 te 1000 Brussel. Via telefoon op het nummer 02 547 58 71 of fax op 02 547 59 75. Online kan je terecht op info@ombudsman.as of www.ombudsman.as

 Meer info nodig?

 • Telefonisch: 078 15 24 21
 • Via e-mail: hospitalia@oz.be of dentalia@oz.be
 • Via het online kantoor Mijn OZ
 • In je plaatselijk OZ kantoor
 • Als iemand aansluit bij een verzekeringscontract, dan passen de verzekeringsmaatschappijen segmenteringscriteria toe die een invloed hebben op zowel de toegang tot het verzekeringsproduct als de bepaling van de bijdragen en de draagwijdte van de waarborg.

  Hieronder treft u een overzicht aan van de verschillende criteria die de VMOB 'MLOZ Insurance' gebruikt in het kader van haar verzekeringen. Die criteria zijn afhankelijk van het soort product.

  De volgende criteria zouden in overweging kunnen worden genomen:

  Bij het begin van het contract:

  1. De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op een behandeling en een ziekenhuisopname en het bedrag van de terugbetalingen toe, naarmate men ouder wordt.

   Daarom wordt hier rekening mee gehouden bij de bepaling van het bedrag van de bijdrage en de toegang tot het product.

   1. In dit verband is een beperking mogelijk, naargelang het gekozen product:

   PRODUCTEN

   LEEFTIJDSGRENS

   Hospitalia

   /

   Hospitalia Plus

   65 jaar

   Hospitalia Continuïteit

   65 jaar

   Hospitalia Ambulant

   64 jaar

   Forfait H

   /

   Dentalia Plus

   64 jaar

   Medicalia

   /

   Income (run off)

   55 jaar

   Comfort (run off)

   /

   Deze leeftijdsgrens is niet van toepassing op vooraf aangesloten verzekerden die in orde waren met hun bijdragen aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.

   1. Naargelang het gekozen product kan de aansluiting na een bepaalde leeftijd aanleiding geven tot de betaling van een bijkomende premie.

  2. De gezondheidstoestand en vooral de aanwezigheid van een bestaande aandoening/toestand/ziekte, want het risico op een ziekenhuisopname/ambulante verzorging kan hierdoor stijgen, net als het bedrag van de medische kosten. Hierdoor kan het ook gerechtvaardigd zijn dat bepaalde medische kosten, verbonden met een bestaande toestand/aandoening/ziekte, niet gedekt worden.

   Deze regel van vooraf bestaande toestand is niet van toepassing op vooraf aangesloten zwangere verzekerden die in orde zijn met hun bijdragen aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.

  1. Het vooraf bestaan van een gelijkaardige verzekering heeft een impact op:
   1. de toegang: de leeftijdsgrens (zie punt 1.a) is niet van toepassing op vooraf aangesloten verzekerden die in orde waren met hun bijdragen aan een gelijkaardige verzekering bij een andere VMOB.
   2. de wachttijd: de wachttijd kan beperkt of geschrapt worden voor de verzekerden die gedekt waren door een gelijkaardige verzekering tot de datum van hun aansluiting bij MLOZ Insurance. De wachttijd wordt dan verminderd met de duur van die verzekering.

   Onze VMOB maakt geen onderscheid naargelang de aard van de verzekering (een commerciële verzekering of een verzekering bij een ziekenfonds) die de verzekerde genoot voor zijn (haar) aansluiting bij onze VMOB, behalve voor de toepassing van de vooraf bestaande toestand bij zwangerschap (zie punt 2):

   • Voor de vrouwelijke verzekerden die voorheen verzekerd waren door een gelijkaardige hospitalisatieverzekering van een ziekenfonds, geldt die beperking alleen wanneer de bevalling zich voordoet in de eerste 9 maanden die de cumulatie zijn van een eerste verzekeringsperiode bij de vorige VMOB én Hospitalia, zonder onderbreking.

   • Wanneer de vrouwelijke verzekerde vooraf al een gelijkaardige commerciële verzekering genoot, dan heeft die verzekerde in de eerste 9 maanden van aansluiting bij Hospitalia recht op de terugbetalingen voor een bevalling, zij het met één beperking: als zij in een eenpersoonskamer verblijft, zullen de kamer- en ereloonsupplementen niet terugbetaald worden.

   Dit onderscheid voor de Belgische ziekenfondsentiteiten gebeurt om de volgende redenen:

   - het specifieke karakter van de ziekenfondsverzekeringen, namelijk het feit dat een wijziging van ziekenfonds de stopzetting van de verzekering met de overeenkomstige VMOB betekent, wat een flexibele behandeling rechtvaardigt van personen die voorheen bij een andere VMOB aangesloten waren, gezien het lage antiselectierisico in deze context;

   - de mogelijkheid om van ziekenfonds te veranderen (vrijheid om ziekenfonds te kiezen);

  1. De aard van de behandeling: De wachttijd wordt verlengd tot 12 maanden in het kader van de Dentalia Plus dekking voor de terugbetaling van tandprothesen, tandimplantaten en orthodontieverstrekkingen, evenals in het kader van Medicalia voor tegemoetkomingen in verband met het geboorteforfait.

  Tijdens het contract:

  1. De leeftijd van de verzekerde, want volgens statistische gegevens neemt de kans op een behandeling of een ziekenhuisopname toe naarmate men ouder wordt. Dit criterium kan ook een impact hebben op het uitgegeven bedrag. Het bedrag van de bijdrage stijgt dus in functie van de leeftijd en de verzekering.

  2. Het kamertype: in het kader van Hospitalia en Hospitalia Plus zorgt de keuze van een eenpersoonskamer voor de toepassing van een franchise van 150 euro per ziekenhuisopname in een ziekenhuis dat meer dan 200 % honorariumsupplementen ten opzichte van het tarief van de overeenkomst aanrekent. De lijst van deze ziekenfondsen kan je raadplegen op www.ziekenhuizenvrijstelling.be

  3. Het vroegere bestaan van een gelijkaardige verzekering heeft een impact op het jaarplafond van Dentalia Plus: het aantal jaren aansluiting bij een gelijkaardige verzekering wordt in aanmerking genomen bij de bepaling van het jaarplafond.