OZ vriendenactie

Reglement vriendenactie OZ501

Duur

OZ501 , met maatschappelijke zetel te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 5, met ondernemingsnummer 411 760.941, organiseert voor onbepaalde duur een vriendenactie. Dit reglement beschrijft het verloop van deze actie en legt de deelnemingsvoorwaarden vast.

 

Wat houdt de actie in?

Met deze actie belonen we klanten van OZ501 die aan de hand van het online webformulier of de offline flyer “vriendenactie” de daar voorziene verplichte gegevens invullen van een niet-OZ501 klant en deze overmaken aan OZ501. De gegevens kunnen ook per e-mail worden overgemaakt.  De klanten worden beloond met een Bongo waardebon ter waarde van 20 euro als OZ501 n.a.v. die gegevensoverdracht een afspraak kan vastleggen met die betrokken persoon en deze afspraak ook effectief doorgaat (een telefonische afspraak komt niet in aanmerking). Tijdens de afspraak wordt OZ501 voorgesteld met al zijn voordelen en diensten. Indien de afspraak niet doorgaat of naar een niet naderbepaalde datum wordt uitgesteld, is er geen recht op een Bongo waardebon. 

 

Deelnemen

Deelnemen kan op volgende manieren:

  • het online webformulier invullen en ons doorsturen
  • de gegevens van de betrokken persoon en van de OZ501 klant per e-mail versturen naar vriendenactie@oz.be 
    Als je ons een e-mail stuurt met gegevens van jouw vriend (in), dan impliceert dit dat je hiervoor zijn of haar toestemming kreeg.
  • de flyer ‘vriendenactie’ die ingevuld is, afgeven aan een van de OZ medewerkers. 

Een inzending komt pas in aanmerking voor de actie wanneer alle verplichte velden van het online webformulier of de daartoe bestemde flyer zijn ingevuld. Onleesbare en onvolledige gegevens op het formulier komen niet in aanmerking voor deze actie. Bovendien moet de inzending van de gegevens vóór de afspraak gebeuren en niet meer na afloop ervan.
(Web)formulieren/e-mails die meerdere namen bevatten van een familielid of vriend die op hetzelfde adres wonen, worden slechts 1 keer geteld voor de actie.
De personen (vrienden of familieleden) van wie de gegevens opgegeven worden, mogen nog geen klant zijn van OZ501, in om het even welke hoedanigheid.

 

Het geschenk

De deelnemers hebben recht op een Bongo waardebon indien aan de voorwaarden zoals hierboven beschreven, werd voldaan. 

Er geldt een maximum van 20 Bongo waardebonnen per klant.
De uitreiking van het geschenk gebeurt op basis van het  rijksregisternummer dat op het (web)formulier werd ingevuld. Een foutief ingevuld nummer geeft geen recht op het geschenk. De uitreiking gebeurt via een postale verzending. 

 

Controle op de naleving van het wedstrijdreglement

De deelnemers stemmen in met iedere verificatie met betrekking tot hun identiteit of met betrekking tot de verblijfplaats die zij hebben opgegeven. Iedere valse, onvolledige of onjuiste opgave van identiteit of adres leidt automatisch tot de eliminatie van de deelname.

 

Geldigheid

De Bongo waardebon wordt pas uitgereikt als met de vriend of familielid, van wie de klant via het online webformulier de gegevens heeft doorgestuurd, effectief een afspraak plaatsvond bij hem thuis of op een van onze kantoren en ongeacht of de persoon klant wordt of niet. Aan de hand van het afsprakenformulier – dat tijdens de afspraak wordt ondertekend – kan worden nagegaan of de afspraak al dan niet heeft plaatsgevonden. 
Indien enige bepaling van dit actiereglement onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van het actiereglement en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

De aldus uitgesloten bepalingen dienen geïnterpreteerd en/of vervangen te worden door geldige bepalingen waarvan het doel en de gevolgen dezelfde zijn, of equivalent of het meest gelijkend aan deze beoogd door de oorspronkelijke bepaling.

Elke deelname die onwettig, schadelijk, bedreigend, belagend, onrechtmatig, vulgair, obsceen, inbreuk makend op iemands privacy, haatdragend, racistisch, xenofobisch of op een andere wijze laakbaar is, zal onmiddellijk uitgesloten worden.

Alle inzendingen zullen op basis van de hier boven vermelde criteria beoordeeld worden door de marketingafdeling van OZ501. Ieder persoon mag meerdere keren deelnemen. Er geldt evenwel een maximum van 20 Bongo waardebonnen per persoon. 

 

Aanvaarding van dit actiereglement

De deelname aan deze actie impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement door de deelnemer. 

 

Beperking van de aansprakelijkheid van OZ501

OZ501 behoudt zich het recht voor de actie uit te stellen, aan te passen of te annuleren ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van OZ501 ligt (zoals, maar niet beperkt tot, een technisch incident verbonden aan een defect van het gebruikte informaticasysteem, een frauduleuze toegang tot het informaticasysteem, een disfunctie, een onderbreking of een vertraging van het telecommunicatienetwerk).
Evenzo kan OZ501 niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk probleem van overdracht van gegevens via het internet of voor problemen die inherent zijn aan elektronische dataverzending waardoor niet of niet geldig kan worden deelgenomen. Ook kan OZ501 niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit of de inhoud van de Bongo waardebonnen.

 

Privacy

De gegevens van de personen die zich registreren en de gegevens van de vriend(in) van deze persoon, worden opgenomen in het bestand van OZ501. We gebruiken deze gegevens om het geschenk dat aan deze actie verbonden is uit te reiken en ter controle op de naleving van het wedstrijdreglement. We gebruiken de gegevens van de vriend(in) om een vrijblijvende afspraak in te plannen met deze persoon voor commerciële doeleinden. OZ501 beroept zich hiervoor op haar gerechtvaardigd belang om aan direct marketing te doen, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deelnemers hebben het recht om de gegevens die in het kader van deze actie worden verzameld, in te zien, te verbeteren en te verwijderen. Dit is mogelijk online of door een schriftelijk schrijven naar OZ zetel Brugge, t.a.v. Data Protection Officer, Gistelsesteenweg 294, 8200 Sint-Andries Brugge.