OZ gezondheidsvoordeel sociale dienst

Dienst voor Maatschappelijk Werk

De medewerkers van onze Sociale Dienst zijn gespecialiseerd in het informeren, adviseren en ondersteunen bij vragen rond zorg en sociale regelgeving. 

Iedereen kan bij OZ Sociale Dienst aankloppen, ongeacht je overtuiging of achtergrond. Onze aandacht gaat vooral uit naar zorgbehoevende personen zoals chronisch zieken, zorgafhankelijke ouderen of personen met een beperking. OZ Sociale Dienst is er niet alleen voor zorgbehoevende personen, maar ook voor hun mantelzorgers.

Waarvoor kan je bij ons terecht?

OZ Sociale Dienst geeft je informatie en advies bij het aanvragen van allerlei sociale voordelen en tegemoetkomingen. Wij hebben ook de toegangsrechten om je aanvraag voor tegemoetkomingen bij de Federale overheidsdienst Sociale zaken meteen in te dienen voor jou.

De specialisten van ons erkend multidisciplinair team begeleiden personen met een handicap bij inschrijvingen en aanvragen bij het VAPH. Het VAPH staat in voor de bevordering van de sociale integratie van personen met een handicap.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een nieuwe Vlaamse uitkering voor mensen met een erkende handicap en een beperkte ondersteuningsnood. Het gaat om een vast bedrag van 300 euro per maand dat vrij gebruikt kan worden voor ondersteuning zoals thuiszorg, dagopvang, begeleiding, aankoop dienstencheques, mantelzorg,… BOB wordt vanaf september 2016 gefaseerd ingevoerd.


  • Aanbieden van zorg-, traject- en verliesbegeleiding

Heb je het moeilijk om je weg te vinden in de voor jouw aangewezen soort(en) ondersteuning en hulp? Dan zoeken wij samen met jou over alle domeinen heen naar de meest geschikte oplossing.
Heeft jouw probleem een meer gespecialiseerde aanpak nodig, dan zoeken we samen met jou naar een oplossing op maat, zodat we waar nodig een intensievere begeleiding kunnen opstarten. 


Als Dienst Maatschappelijk werk hebben wij een erkenning van de Vlaamse overheid als gemachtigde indicatiesteller. Heb je intensieve en langdurige verzorging nodig? De Dienst Maatschappelijk Werk van OZ501 komt graag bij jou aan huis om je aanvraag op te maken. 

Je aanvraag wordt opgemaakt op basis van een vragenlijst die de overheid ter beschikking stelt. Aan de hand van die vragenlijst wordt de graad van zorgbehoefte vastgesteld. 

OZ Sociale Dienst kan je ook informeren, adviseren en administratieve ondersteuning bieden bij de opmaak en verwerking van je dossier zorgverzekering.

Professionele zorgverstrekkers kunnen een persoon met dementie aanmelden bij het contactpunt. Na een doorverwijzing van dit contactpunt naar de OZ Sociale Dienst, zullen onze maatschappelijke werkers samen met de persoon met dementie en zijn mantelzorgers een begeleidingsplan opstarten. 


Brochures