Van arbeidsongeschiktheid tot je ziekenfonds. Al je vragen over de impact van corona beantwoord.

Bij OZ doen we zoveel meer

Vlaamse sociale bescherming

De Vlaamse sociale bescherming is een verzekering voor mensen met een zorgnood. De verzekering biedt een maandelijkse financiële tegemoetkoming voor verschillende doelgroepen en bestaat uit drie tegemoetkomingen:

 • het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
 • het zorgbudget voor mensen met een handicap
 • het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood

Deze verzekering is verplicht voor iedereen die 26 jaar of ouder is en in Vlaanderen woont. Inwoners van de tweetalige regio Brussel-Hoofdstad kunnen vrijwillig aansluiten. 

De zorgverzekering onderscheidt 2 verschillende zorgvormen: 


1. Mantel- en thuiszorg

Mantel- en thuiszorg is de zorg die je thuis ontvangt.

Een thuis(milieu) is de plaats waar je effectief woont of inwoont. Enkel wanneer je daar verblijft kan je een aanvraag voor mantel- en thuiszorg doen.

In de brede zin van het woord zijn ook volgende plaatsen erkend als ‘thuis’:

 • serviceflat
 • huis van een familielid (als je er inwoont)
 • huis van een pleeggezin
 • centrum voor kortverblijf
 • dagverzorgingscentrum
   

2. Residentiële zorg

Om in aanmerking te komen voor residentiële zorg moet je verblijven in een erkende of met erkenning gelijkgestelde voorziening. Als je in een dergelijke residentiële voorziening verblijft, kan je een aanvraag doen voor residentiële zorg. 

Erkende of met erkenning gelijkgestelde residentiële voorzieningen kunnen zijn:
 • Rusthuizen
 • Rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
 • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse sociale bescherming, moet je voldoen aan 5 voorwaarden:
 1. Je moet lid zijn van een erkende zorgkas.
 2. De bijdrage voor het lopende jaar moet betaald zijn.
 3. Je moet sinds 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of Brussel wonen of ononderbroken sociaal verzekerd zijn in een EU-lidstaat of EER-land. Met 'wonen' wordt bedoeld: ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een gemeente of stad.Opgelet! Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, kan je alsnog een regularisatie aanvragen.
 4. Je moet bewijzen dat je zwaar zorgbehoevend bent. Met 'zwaar zorgbehoevend' wordt bedoeld dat je een beroep moet doen op familie, vrienden of zorgverleners voor je dagelijkse bezigheden. 
 5. Inwoners van Brussel moeten voor niet-medische hulp een beroep doen op een instelling die erkend is door de Vlaamse sociale bescherming. 
 

Tegemoetkoming Bedrag  Aanvraagprocedure
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden € 130 per maand Via aanvraagformulier
Zorgbudget voor mensen met een handicap € 300 per maand  Geen aanvraag mogelijk (automatisch)
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood Bedrag afhankelijk van verschillende factoren, maximaal € 571/maand Via www.vlaamsesocialebescherming.be/ezoz

Wist je dat je persoonlijk kan overleggen met alle zorgverleners? In moeilijke thuiszorgsituaties is het erg belangrijk dat zorg en hulp optimaal op elkaar afgestemd zijn. De OZ Sociale Dienst werkt hiervoor samen met het SEL (Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg) van jouw zorgregio. 

Een multidisciplinair overleg gebeurt altijd op jouw vraag of op vraag van een organisatie die bij je persoonlijke situatie betrokken is.

 

Brochures