OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Statuut chronische aandoening

In het kader van het programma “prioriteit aan de chronisch zieken” heeft Minister Onkelinx voorgesteld om een nieuw statuut te creëren voor personen met een chronische aandoening. Dit statuut bestaat sinds 1 januari 2013.


Van welke voordelen kan je genieten met het “statuut chronische aandoening”?

Kom je in aanmerking voor het statuut? Dan geniet je automatisch enkele specifieke voordelen:

 • Een vermindering met € 100 van het remgeldplafond voor de maximumfactuur
 • De mogelijkheid om de derdebetalersregeling aan te vragen bij je huisarts, specialist of tandarts. 
  Om dit te kunnen aanvragen, moet je een brief van je ziekenfonds voorleggen aan je arts waarin vermeld wordt dat je voldoet aan de voorwaarden voor het statuut.
  De arts is niet verplicht om deze regeling toe te passen. Doet hij/zij het wel? Dan betaal je enkel het remgeld en het eventuele ereloonsupplement. De tussenkomst van het ziekenfonds wordt rechtstreeks verrekend. 

Aan welke criteria moet je voldoen om het statuut te krijgen?

Het statuut wordt automatisch toegekend wanneer je aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je ontving het forfait chronische ziekte

OF

 • Je medische kosten bedroegen tijdens 8 opeenvolgende kwartalen in 2018 minstens € 320,70 en in 2019 minstens € 325,25 per kwartaal. Deze 8 kwartalen moeten 2 opeenvolgende kalenderjaren omvatten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
  Om de kosten te berekenen, wordt rekening gehouden met de tegemoetkomingen van het ziekenfonds en de remgelden. Ereloonsupplementen, en niet-terugbetaalde prestaties en geneesmiddelen komen niet in aanmerking.

Je moet niets ondernemen om het statuut te bekomen. Dit regelt je ziekenfonds voor jou.


Hoe lang geldt het statuut?

Je krijgt het statuut voor 2 kalenderjaren. Het start steeds op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de periode waarin aan de voorwaarden is voldaan.
Over een verlenging van het statuut wordt altijd beslist in januari. Na januari weet je of je statuut blijft gelden voor dat kalenderjaar.

Je wordt enkel verwittigd als het statuut niet wordt verlengd. Wie geen communicatie ontvangt na eind januari, mag ervan uitgaan dat het statuut doorloopt dat jaar.

Bijvoorbeeld: 

 • In 2011 en 2012 heb je 8 opeenvolgende kwartalen meer dan € 300 kosten gehad. Dan start het statuut op 1/1/2013 en eindigt op 31/12/2014.
 • Je hebt het forfait chronische ziekte ontvangen in 2013. Het statuut start op 1/1/2014 en eindigt op 31/12/2015. 

Uitzondering:
Heb je een zeldzame ziekte (weesziekte) en hoge ziektekosten? Dan kan je een aanvraag doen bij de adviserend arts om het statuut voor 5 jaar te krijgen.
Dit kan enkel onder volgende voorwaarden:

 • Je ziekte is opgenomen in de lijst op de website Orphanet
EN
 • Je medische kosten bedroegen tijdens 8 opeenvolgende kwartalen minstens € 300 per kwartaal. Deze 8 kwartalen moeten 2 opeenvolgende kalenderjaren omvatten.
EN
 • Je kan een medisch getuigschrift van je specialist volgens het officieel model voorleggen aan de adviserend arts van het ziekenfonds.

Kan het statuut verlengd worden?

Als je aan de voorwaarden blijft voldoen, wordt het statuut automatisch met 1 kalenderjaar verlengd.

In het geval van een zeldzame ziekte met hoge medische kosten moet je opnieuw een officieel attest van je specialist voorleggen om het statuut met 5 jaar te verlengen


Hoe weet je of het statuut werd toegekend?

Je ontvangt een brief van je ziekenfonds wanneer je het statuut toegekend krijgt.

Een verlenging gebeurt steeds stilzwijgend. Enkel wanneer het statuut niet verlengd kan worden, zal u opnieuw een brief ontvangen die u verwittigt dat het statuut is afgelopen.