OZ ziekenfonds: ziektekostenverzekering

Verhoogde tegemoetkomingen

Wie een laag inkomen heeft, kan in aanmerking komen voor een speciaal statuut bij het ziekenfonds waardoor je minder moet betalen voor geneeskundige verzorging. Dit voorkeurtarief heet verhoogde tegemoetkoming.

Je kan de verhoogde tegemoetkoming op 3 manieren krijgen:

1. Je krijgt één van de onderstaande vergoedingen:

 • je kreeg minstens drie opeenvolgende maanden steun of een leefloon van het OCMW 
 • je hebt een handicap en krijgt hiervoor een tegemoetkoming van het Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid
 • je ontvangt een toeslag als kind met een handicap of aandoening met een erkenning van minstens 66 % ongeschiktheid of 4 punten op de eerste pijler van de medisch sociale schaal
 • je hebt recht op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
Of je bent bij het ziekenfonds ingeschreven als
 • NBMV (niet-begeleide minderjarige vreemdeling)
 • volle wees
In alle bovenstaande gevallen is een onderzoek naar je inkomen niet nodig. 

2. Je behoort tot een van de volgende groepen:

 • eenoudergezinnen
 • weduwen en weduwnaars
 • invalide loontrekkenden
 • invalide zelfstandigen met gelijkstelling wegens ziekte 
 • gepensioneerden
 • ambtenaren op vroegtijdig pensioen door ziekte of lichamelijke ongeschiktheid
 • werklozen die al 12 maanden volledig werkloos zijn (periodes van arbeidsongeschiktheid worden hierbij meegerekend)
 • je hebt een handicap en krijgt hiervoor een erkenning van het RIZIV

Om gebruik te kunnen maken van de verhoogde tegemoetkoming, moet je bruto jaarlijks gezinsinkomen lager zijn dan € 20.763,88.
Per bijkomend gezinslid (behalve de gerechtigde zelf) stijgt dit grensbedrag met € 3.843,96*. 

Om je inkomen te berekenen, worden de bruto-inkomens van de kalendermaand vóór de aanvraag onderzocht. De inkomsten van alle leden van je gezin worden samengeteld. De samenstelling van je gezin wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag. 

* Bedragen van toepassing vanaf 01/09/2021.

3. Je beschikt over een laag gezinsinkomen: 

Iedereen die niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan toch de verhoogde tegemoetkoming aanvragen. 

Bij deze regeling is alleen het gezinsinkomen van belang. Het maximumbedrag om verhoogde tegemoetkoming te krijgen varieert naargelang van het aantal gezinsleden.

Concreet? Het bruto belastbare gezinsinkomen van 2020 moet lager zijn dan € 19.957,16. Per gezinslid (behalve de aanvrager zelf) stijgt dit bedrag met € 3.694,61.

Om je inkomen te berekenen, worden de bruto-inkomens van 2020 van je gezin samengeteld. De samenstelling van je gezin wordt vastgesteld op het moment van de aanvraag. Indien je inkomsten gestegen zijn t.o.v. 2020, dan worden de huidige inkomsten in aanmerking genomen.

Opgelet!

Behoor je tot categorie 2 of 3? 
Vanaf de datum dat je bij het ziekenfonds een aanvraag doet, heb je slechts maximum 2 maanden de tijd om je inkomstenonderzoek (incl. alle bewijsstukken) binnen te brengen!

Als de nodige documenten niet op tijd worden binnengebracht, kan de periode van je recht op verhoogde tegemoetkoming worden ingekort of geweigerd. Mogelijk moet je zelfs een nieuwe aanvraag doen.
Wanneer een rechthebbende onder het toepassingsgebied van de verhoogde tegemoetkoming valt, dan komt hij in aanmerking voor bijzondere voordelen in de ziekte- en invaliditeitsverzekering (ZIV).
Bepaalde rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming genieten bovendien voordelen, die toegekend werden buiten de ziekte- en invaliditeitsverzekering.


Voordelen in de ZIV

In het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, geeft het recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming aanleiding tot:
 • Een hogere terugbetaling van de geneeskundige verzorging en dus een vermindering van de remgelden.
 • Een vermindering van het remgeld bij een hospitalisatie: het remgeld bij een ziekenhuisopname is het bedrag dat de verzekerde moet betalen van de verpleegdagprijs; dit remgeld wordt verminderd voor de rechthebben op verhoogde verzekeringstegemoetkoming 
 • Derde betaler systeem: voor de rechtstreekse uitbetaling van de zorgverlener door het ziekenfonds. Het recht op de derdebetaler staat vermeld op je kleefzegels of op een attest van het ziekenfonds. 
 • De maximumfactuur: naargelang je inkomen of sociale situatie is er een plafond (maximumbedrag) voor het remgeld. Zodra dat maximumbedrag is bereikt, zal het ziekenfonds bovenop de normale terugbetaling ook het remgeld terugbetalen.

Voordelen buiten de ZIV

 • Een korting op de NMBS-tarieven en De Lijn: de persoon die de korting wil genieten, begeeft zich best naar een loket van de NMBS of een Lijnwinkel. Hier zal de loketbediende de aanvraag onderzoeken door verbinding te maken met de Kruispuntdatabank Sociale Zekerheid. Heb je al een reductiekaart bij de NMBS? Neem deze dan mee naar de Lijnwinkel, dan wordt dezelfde reductie toegepast.
  Voor meer info: NMBS of De Lijn
 • A-kaart is een spaarkaart en voordeelkaart voor iedereen die houdt van wat Antwerpen te bieden heeft. Bezit je een A-kaart en heb je recht op verhoogde tegemoetkoming. Dan krijg je met je A-kaart extra voordelige tarieven of betaal je helemaal niets, bv. € 0,5 in het zwembad, € 2 in het cultuurcentrum, gratis naar stedelijke musea, etc.  
  Voor meer info, lees de brochure 'De A-kaart met verhoogde tegemoetkoming. Ook voor jou?'
 • voordeeltarief voor de telefoon 
 • lagere taks op huisvuil 
 • korting op de tarieven van provinciale en gemeentebelastingen 
 • ...

beken je voordeel


Denk je dat je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming? Neem dan gerust contact op met je ziekenfonds. Als je de procedure zelf in gang zet, kan je er ook sneller beroep op doen als blijkt dat je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Geef ons onmiddellijk je gegevens door


In samenwerking met het RIZIV en de FOD Financiën bekijkt je ziekenfonds ook proactief voor al zijn klanten of je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming. Je wordt dus in principe op de hoogte gebracht door je ziekenfonds.

Omdat we de situatie van al onze klanten niet tegelijkertijd  kunnen onderzoeken, gebeurt alles in stappen. Zelfs als je recht hebt op de verhoogde tegemoetkoming, kan het dus wel eventjes duren voordat je hier bericht van krijgt. De verhoogde tegemoetkoming geldt vanaf dat je dossier in orde is. Het werkt niet met terugwerkende kracht.

Meer weten?
Neem dan contact met ons op.