borstvoedingsverlof

Borstvoedingsverlof

Borstvoedingsverlof

Er bestaat geen algemeen geldende wettelijke regeling voor borstvoedingsverlof.

Het bedrijf waar je werkt heeft mogelijk een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten die je recht geeft op een periode borstvoedingsverlof, vaak zonder vergoeding.

Is dat niet het geval? Dan kan je wellicht met je werkgever onderhandelen over onbetaald borstvoedingsverlof. Tijdens dat verlof krijg je geen uitkering van het ziekenfonds. Neem alleszins contact op met het ziekenfonds om je rechten te vrijwaren.

Werkneemsters die borstvoeding geven en een beroep uitoefenen dat een risico inhoudt voor het kind of de moeder, kunnen wel een uitkering van het ziekenfonds krijgen n.a.v. een beslissing van de arbeidsgeneesheer. Dit noemen we werkverwijdering.

Borstvoedingsverlof duurt maximaal vijf maanden vanaf de dag van de bevalling.

Wil je de moederschapsrust verlengen? Dan is ouderschapsrust of een andere vorm van tijdskrediet ook een optie.

 

Borstvoedingspauzes

Als je in de privésector werkt, heb je recht op borstvoedingspauzes. Tijdens die pauzes kan je borstvoeding geven en/of melk afkolven. De werkgever stelt hiervoor een aangepaste ruimte ter beschikking.

 

Wat

De borstvoedingspauze duurt een halfuur. Een werkneemster die op een werkdag vier uur of langer aan de slag is, heeft recht op één pauze. Werk je ten minste zeven en een half uur? Dan mag je twee pauzes nemen, in één of twee keer. Maak een afspraak met je werkgever over wanneer je de borstvoedingspauze neemt.

Dit recht geldt tot negen maanden na de geboorte (vroeger: zeven maanden). In uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld bij prematuren) kan deze periode met maximaal twee maanden worden verlengd. Hiervoor heb je een medisch getuigschrift nodig.

 

Wie betaalt de borstvoedingspauze?

Tijdens de borstvoedingpauzes is de werkgever geen loon verschuldigd. Het ziekenfonds betaalt een uitkering gelijk aan 82% van het brutoloon per uur. Het gaat hier om het onbegrensde bedrag van het gederfde loon voor uren of halve uren borstvoedingspauze. Je ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% in op je uitkering.

De betaling door je ziekenfonds gebeurt op basis van een maandelijks attest ingevuld door de werkgever. In het attest staan het aantal halve uren en het inkomen, zodat het ziekenfonds de uitkering kan berekenen.

 

Hoe aanvragen?

Breng je werkgever twee maanden op voorhand op de hoogte wanneer je gebruik wil maken van borstvoedingspauzes. Je doet dit het best per aangetekende brief. Geef je zelf een getuigschrift af? Vraag dan altijd een ontvangstbewijs aan je werkgever.

Bewijs elke maand met een medisch getuigschrift of een attest van een consultatiebureau voor zuigelingen (Kind en Gezin) dat je borstvoeding geeft.

 

Bescherming tegen ontslag

Je geniet een speciale bescherming tegen ontslag vanaf de datum van je aanvraag tot het einde van de maand die volgt op het laatste attest of getuigschrift dat de borstvoeding bewijst.

Word je onrechtmatig ontslagen? Dan moet je werkgever naast de gewone opzeggingsvergoeding een bijkomende vergoeding van zes maanden loon betalen. Je kan deze vergoeding niet combineren met de vergoeding bij onrechtmatig ontslag die geldt bij moederschapsbescherming.

Brochures