Vroedvrouw

Geboorte- en adoptieverlof

Pas vader of meeouder geworden? Wel, dan heb je recht op 10 dagen ouderschapsverlof. De meeouder, al dan niet van hetzelfde geslacht, is de persoon die op het moment van de geboorte ofwel:
 • getrouwd is met de moeder
 • wettelijk samenwoont met de moeder
 • al gedurende 3 jaar samenwoont met de moeder
Hieronder wordt uit de doeken gedaan hoe dit alles in elkaar zit. Voor zowel geboorte als adoptie, als voor werknemers en zelfstandigen.
Werkt de vader in de privésector? Dan heeft hij bij de geboorte recht op tien dagen verlof. Deze dagen moet hij binnen de vier maanden na de bevalling opnemen. Ook anderen, die in dit geval meeouder genoemd worden, kunnen hier onder bepaalde voorwaarden van genieten. Contacteer je OZ kantoor om te weten of je aan deze voorwaarden voldoet.


Wie betaalt het geboorteverlof?

De werkgever betaalt de eerste drie dagen het gewone loon. Het ziekenfonds betaalt voor de overige zeven dagen een uitkering gelijk aan 82% van het werkelijke brutomaandloon. Dit brutoloon is begrensd op € 3.705,73 € per maand (bedrag geldig sinds 01/09/2018). Je ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% in op je uitkering.


Aanvraag

Vraag de uitkering schriftelijk aan bij je ziekenfonds. Je ontvangt, naast eventuele andere documenten, een inlichtingsblad uitkeringen. Vul het in, laat je werkgever dat ook doen en stuur het zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds. Op basis van de gegevens die werden ingevuld wordt je uitkering berekend.

Duur

Adoptieouders die in loondienst werken, hebben recht op een aantal weken ononderbroken adoptieverlof. Je ziekenfonds betaalt dit. Dit geldt voor beide ouders/partners.

De duur van het verlof is onafhankelijk van de leeftijd van het minderjarig kind. Voor een kind met een handicap verdubbelt de periode. Iedere ouder kan het verlof inkorten met één of meerdere weken. Het recht op adoptieverlof eindigt zodra het kind achttien jaar is, wanneer het kind of de ouder overlijdt of het gezin verlaat, of wanneer de ouder niet langer onder arbeidsovereenkomst staat.

Het adoptieverlof bestaat vanaf 01/01/2019 uit 2 delen:

 • een basisrecht van maximaal 6 weken, toegekend aan elk van de adoptieouders
 • bijkomende weken, vrij te verdelen onder de adoptieouders

Vanaf 01/01/2019 wordt het basisrecht van 6 weken aangevuld met 1 bijkomende week verlof. Vervolgens wordt het verlof tweejaarlijks verlengd met een bijkomende week tot en met 01/01/2027, zodat vanaf deze datum het verlof verlengd kan worden met 5 bijkomende weken. Als twee adoptieouders samen een kind opvangen, worden de bijkomende weken slechts 1 keer toegekend. De adoptieouders mogen de bijkomende weken vrij onder elkaar verdelen.

Aanvang verlof

Basisweken peradoptieouder
1 kind

Basisweken per adoptieouder
Meerdere kinderen.

Bijkomende weken - Vrij te verdelen onder de adoptieouders

Vanaf 01/01/2019

6 weken

8 weken

1 weken

Vanaf 01/01/2021

6 weken

8 weken

2 weken

Vanaf 01/01/2023

6 weken

8 weken

3 weken

Vanaf 01/01/2025

6 weken

8 weken

4 weken

Vanaf 01/01/2027

6 weken

8 weken

5 weken

 

De maximumduur van het adoptieverlof wordt verlengd met 2 weken per adoptieouder bij gelijktijdige adoptie van meerdere minderjarige kinderen. Belangrijk!
Het adoptieverlof moet starten binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.
Adoptieverlof

Maximumduur van het adoptieverlof
Leeftijd van het kind Kind met een handicap Andere kinderen
Tot en met 2 jaar 12 weken 6 weken
Van 3 tot en met 7 jaar 8 weken 4 weken
Vanaf 8 jaar Geen recht meer Geen recht meer


Vergoeding

Tijdens het adoptieverlof krijgt de ouder een vergoeding. Je werkgever betaalt de eerste drie dagen je gewone loon.

Je ziekenfonds betaalt de rest van de periode een uitkering gelijk aan 82% van je werkelijke brutomaandloon, begrensd op € 3.821,41 € per maand (bedrag geldig sinds 01/03/2020). Je ziekenfonds houdt een bedrijfsvoorheffing van 11,11% in op je uitkering.


Aanvraag

Adoptieverlof vraag je aan bij je werkgever en bij je ziekenfonds.

Bij je werkgever doe je dit minstens één maand voor het begin van het verlof, met een aangetekende brief. Geef je zelf een brief af? Vraag dan altijd een ontvangstbewijs.

 • Vermeld in de brief de begin- en einddatum van het verlof.
 • Bezorg je werkgever ook de documenten om de adoptie te bewijzen uiterlijk wanneer het verlof begint.
Bij je ziekenfonds vraag je het adoptieverlof aan zodra het begint.
 • Vergeet de begin- en einddatum van het verlof niet te vermelden.
 • Voeg het bewijs van inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister toe.
 • Indien van toepassing: voeg ook een attest toe dat de handicap bewijst.
Zodra het ziekenfonds op de hoogte is, krijg je, naast eventuele andere documenten, een inlichtingsblad uitkeringen. Vul het in, laat je werkgever dat ook doen en stuur het zo snel mogelijk terug naar je ziekenfonds. Je ziekenfonds heeft het ingevulde inlichtingenblad nodig om je uitkering te berekenen.


Bescherming tegen ontslag

Als je adoptieverlof neemt, krijg je een wettelijke bescherming tegen ontslag tijdens de periode die loopt van twee maanden vóór het verlof tot één maand erna.


Duur

Ook adoptieouders die als zelfstandige werken, hebben recht op een aantal weken ononderbroken adoptieverlof. Je ziekenfonds betaalt dit. Dit geldt voor beide ouders/partners (indien beiden als zelfstandige werken).

De duur van het verlof is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Voor een kind met een handicap verdubbelt de periode. Iedere ouder kan het verlof inkorten met één of meerdere weken. Het recht op adoptieverlof eindigt zodra het kind acht jaar is.

Belangrijk!

Het adoptieverlof moet starten binnen de twee maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Adoptieverlof

Maximumduur van het adoptieverlof
Leeftijd van het kind Kind met een handicap Andere kinderen
Tot en met 2 jaar 12 weken 6 weken
van 3 tot en met 7 jaar 8 weken 4 weken
vanaf 8 jaar geen recht meer geen recht meer


Vergoeding

Het bedrag van de uitkering is forfaitair vastgesteld op € 489,75 per week (bedrag geldig sinds 01/07/2019). Je ziekenfonds betaalt de volledige uitkering in één keer, uiterlijk één maand na het begin van het verlof. Tijdens het adoptieverlof mag je je beroepsactiviteit niet uitoefenen.

Aanvraag

Meld aan je ziekenfonds dat je adoptieverlof wenst te nemen. Je ontvangt dan van ons een aanvraagformulier. Vul dit volledig in en stuur het zo snel mogelijk terug, of geef het af in je OZ kantoor (tegen ontvangstbewijs).

Vergeet niet om volgende documenten aan het aanvraagformulier toe te voegen:

 • een bewijs dat het kind als gezinslid is ingeschreven op je hoofdverblijfplaats in België 
 • binnenlandse adoptie: een kopie van het verzoekschrift tot adoptie ingediend bij de bevoegde rechtbank, of bij gebrek hieraan, een kopie van de adoptieakte
 • buitenlandse adoptie: een kopie van het bewijs van registratie van de buitenlandse beslissing over de adoptie afgeleverd door de Dienst internationale adopties van de FOD Justitie
 • indien van toepassing: een attest dat de handicap bewijst (min. 66% lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid)

Brochures