Vroedvrouw

Moederschapsverlof

Er bestaat nogal wat verwarring over de begrippen moederschapsverlof, zwangerschapsverlof en bevallingsverlof. Een heleboel benamingen om te zeggen dat je recht hebt op verlof voor en na de geboorte van je kind.

Een woordje uitleg!

 

 

Wat is het?

Het bevallingsverlof voor werknemers en werklozen bedraagt 15 weken en is onderverdeeld in 3 deelperiodes:
 • 5 weken facultatieve prenatale rust
 • 1 week verplichte prenatale rust
 • 9 weken verplichte postnatale rust
De weken facultatieve prenatale rust die je niet opneemt voor de bevalling, kan je overdragen naar de periode van postnatale rust.

Je bepaalt dus zelf wanneer de moederschapsrust aanvangt, onder twee voorwaarden:
 • vóór de vermoedelijke bevallingsdatum kunnen maximaal 6 weken worden opgenomen
 • je bent verplicht om minstens 1 week voor de vermoedelijke bevallingsdatum te stoppen met werken. Als je vroeger bevalt, verlies je de resterende dagen van de verplichte week prenataal verlof.
Een voorbeeld:
De bevalling is gepland op 23 augustus (laatste werkdag is 16 augustus) en je bevalt op dinsdag 20 augustus. Je hebt maar 3 dagen van je verplichte week opgenomen in plaats van 7. De resterende 4 dagen ben je kwijt. De 5 weken facultatieve prenatale rust die je niet hebt opgenomen, worden overgedragen waardoor je 14 weken postnatale rust hebt.
   

Meerlingen

Als je een tweeling of meerling krijgt, duurt het moederschapsverlof in totaal 17 weken (2 weken extra)
 • Het prenatale verlof bedraagt 8 weken, waarvan 7 weken facultatief en 1 week verplicht.
 • Het postnatale verlof duurt 9 weken, te beginnen vanaf de dag van de bevalling. 
Moeders van een meerling kunnen nog eens 2 extra weken moederschapsrust aanvragen. In totaal heb je dus recht op 19 weken. Dit is echter niet verplicht en moet je zelf aanvragen.

Wat moet je hiervoor doen?

 • Stuur een aangetekende brief naar je werkgever waarin je vermeldt dat je de moederschapsrust wil verlengen
 • Vermeld ook hoeveel extra dagen je wil nemen.

 

Opgelet! Nieuwe regelgeving vanaf 01/03/2020

Gewerkte of gelijkgestelde dagen die vallen in de 6de week (of 8ste week bij een meerling) tot en met de 2de week voor de bevallingsdatum, kunnen worden overgedragen naar de postnatale periode. Ziektedagen en dagen werkverwijdering alsook tijdelijke werkloosheidsdagen wegens overmacht werden tot op heden niet gelijkgesteld met gewerkte dagen en konden dus niet worden overgedragen naar de postnatale periode. De wetgever heeft nu, retroactief vanaf 1 maart 2020, bijkomende dagen gelijkgesteld met gewerkte dagen en dus overdraagbaar gemaakt. Dit is het geval voor:

 • de dagen tijdelijke werkloosheid door overmacht (vb. corona)
 • de dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden (al van toepassing op arbeiders)
 • de dagen arbeidsongeschiktheid
 • de dagen van volledige werkverwijdering. Dat wil zeggen:
  •  Voltijds actief bij één werkgever en volledige werkverwijdering bij die werkgever.
  • Actief bij 2 werkgevers en volledige werkverwijdering bij die 2 werkgevers
  • Actief bij 2 werkgevers en volledige werkverwijdering bij een van die 2 werkgevers

Indien je deeltijds in werkverwijdering bent bij een werkgever en je dus nog een (verminderde of aangepaste) activiteit behoudt, dan val je niet onder deze wijziging van de regelgeving. De gewerkte dagen zijn in dat geval niet overdraagbaar.

 

Baby in het ziekenhuis

Moet je baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis blijven? Dan kan de moederschapsrust verlengd worden met het aantal opnamedagen dat de eerste 7 dagen overschrijdt. De verlenging beperkt zich tot maximaal 24 weken en mag niet onderbroken worden.

Wat moet je doen?
Bezorg je ziekenfonds en je werkgever een attest van het ziekenhuis. Hierop moet de duur van het zieken-huisverblijf van de baby vermeld staan.

 

Ben je zelfstandige?

Als zelfstandige heb je recht op 12 weken moederschapsverlof (of 13 weken bij meerlingen). Je kan de opname van je moederschapsrust spreiden, maar je moet minimaal 3 verplichte weken nemen:
 • 1 week vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
 • 2 weken vanaf de werkelijke bevallingsdatum

De overige 9 weken (10 weken bij meerlingen) kan je vrijwillig opnemen:
 • vanaf 3 weken tot 7 dagen vóór de vermoedelijke bevallingsdatum
 • vanaf de derde week tot en met de 38ste week na de bevalling

De moederschapsrust moet je altijd per blok van zeven kalenderdagen opnemen.
Ook als zelfstandige kan je moederschapsrust verlengd worden als je baby langer dan 7 dagen na de geboorte in het ziekenhuis verblijft. De verlenging start op de eerste dag na de verplichte moederschapsrust en gebeurt in volledige weken.

Wat moet je doen?

 • Verwittig binnen de 15 dagen na de geboorte je ziekenfonds en vermeld met hoeveel weken je de moederschapsrust wenst te verlengen.
 • Voeg hierbij een attest van het ziekenhuis waarop de vermoedelijke duur van de hospitalisatie van je baby vermeld staat.
 • Bezorg na afloop van de verlenging een nieuw attest waarop bevestigd wordt dat je baby effectief gedurende de hele periode van verlenging in het ziekenhuis verbleef.

Uitkering

Tijdens de periode van je moederschapsverlof krijg je geen loon, maar een uitkering van het ziekenfonds zijnde een moederschapsuitkering.

Brochures