De coronacijfers blijven alsmaar stijgen. Ook als ziekenfonds voelen we de impact hiervan zeer hard. We merken een enorme toename van het aantal telefoons en doktersbriefjes, waardoor de wachttijden oplopen. Onze medewerkers doen er alles aan om je zo snel mogelijk te helpen en bedanken je voor je begrip. Lees meer
Vroedvrouw

Adoptie- en pleegouderverlof

Je ziekenfonds staat in voor de uitbetaling van de uitkering voor adoptieverlof en pleegouderverlof.


Op hoeveel weken adoptie- of pleegouderverlof heb je recht?

De opvang of adoptie van een kind geeft jou recht op een ononderbroken verlofperiode, bestaande uit 2 delen:

 • elke adoptie- of pleegouder heeft een basis verlofrecht van maximaal 6 weken. De maximumduur van dit verlof wordt verlengd met 2 weken per ouder in geval van gelijktijdige adoptie of opvang van meerdere minderjarige kinderen.
 • alle bijkomende weken kunnen vrij verdeeld worden onder de adoptie- of pleegouders: sinds 1/1/2019 wordt het basisrecht tweejaarlijks aangevuld met 1 bijkomende week, met een maximum van 5 weken vanaf 1/1/2027.
Aanvang verlof Basisweken 1 kind Basisweken meerdere kinderen Bijkomende weken
Vanaf 01/01/2019 6 weken 8 weken 1 week
Vanaf 01/01/2021 6 weken
8 weken
2 weken
Vanaf 01/01/2023
6 weken
8 weken
3 weken
Vanaf 01/01/2025
6 weken
8 weken
4 weken
Vanaf 01/01/2027
6 weken
8 weken
5 weken

 

Voorbeeld:

 • Je adopteert een kindje op 1/7/2021. Elke ouder heeft recht op 6 weken adoptieverlof. De bijkomende twee weken kunnen vrij verdeeld worden onder de adoptieouders.
 • Je adopteert een kindje op 23/03/2026. Elke ouder heeft recht op 6 weken adoptieverlof. De bijkomende 4 weken kunnen vrij verdeeld worden onder de adoptieouders.


Uitzondering:

Het basisverlofrecht en de bijkomende weken worden verdubbeld wanneer je een kind met een handicap adopteert of opvangt. De verlenging met 2 weken per ouder in geval van gelijktijdige adoptie of opvang van meerdere minderjarige kinderen blijft onveranderd.

Aanvang verlof + aanvraag
bij werkgever
Basisweken 1 kind met handicap Basisweken meerdere kinderen Bijkomende weken
Vanaf 01/01/2019 12 weken 14 weken 2 weken
Vanaf 01/01/2021 12 weken
14 weken
4 weken
Vanaf 01/01/2023
12 weken
14 weken
6 weken
Vanaf 01/01/2025
12 weken
14 weken
8 weken
Vanaf 01/01/2027
12 weken
14 weken
10 weken


Welke voorwaarden zijn eraan verbonden?

 • Beide ouders, al dan niet gehuwd of van hetzelfde geslacht, kunnen aanspraak maken op verlof wanneer ze samen een minderjarig kind opvangen of adopteren.
 • Je bent niet verplicht om het volledige verlof op te nemen, maar je moet wel minstens één week verlof nemen.
 • Je kan het verlof enkel per week opnemen, en niet per dag. De weken die in overweging worden genomen voor de berekening van de uitkering zijn weken van 7 kalenderdagen.
 • Net als het geboorteverlof kan ook adoptie- of pleegouderverlof niet gespreid opgenomen worden.
 • Je kan het verlof slechts één keer opnemen voor hetzelfde kind.
 • Verlof wordt enkel toegestaan in geval van langdurige pleegzorg. De voorwaarde is dat bij aanvang van de opvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouder(s) zal verblijven.
 • Onthaalouders komen niet in aanmerking voor adoptieverlof of pleegzorgverlof.

 

Wanneer begint je adoptieverlof?

Bij een nationale adoptie

Bij een internationale adoptie

Let op: hiervoor moet je bij de aanvraag een kopie toevoegen van de beslissing van de bevoegde centrale autoriteit, waarin staat wanneer het adoptieverlof opgenomen wordt. Dan hoef je niet te bewijzen dat het kind bij aanvang van het verlof reeds ingeschreven is in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.

 • Ten laatste binnen de 2  maanden na de inschrijving van het kind in het bevolkingsregister van jouw woonplaats waarvan het kind deel uitmaakt van het gezin.

Wanneer begint je pleegouderverlof?

Ten laatste binnen de 12 maanden, na de inschrijving van het kind als lid van het gezin, moet je pleegouderverlof beginnen.

 

Hoeveel bedraagt de uitkering van je ziekenfonds?

Je ontvangt een forfaitair bedrag per opgenomen week. Op de website van het RIZIV vindt je steeds het recente bedrag terug. De betaling gebeurt in 1 keer, ten laatste 1 maand na de startdatum van het verlof. Ook als het verlof langer dan 1 maand duurt, wordt je uitkering in 1 keer gestort.

De uitkering geldt als een belastbaar vervangingsinkomen. Er wordt 11,11% bedrijfsvoorheffing afgehouden. Je bent ook verplicht om dit in te vullen op je belastingbrief (Deel 1, Vak IV).

 

Hoe vraag je adoptieverlof of pleegouderverlof aan?

Bij je ziekenfonds – in geval van adoptieverlof

 • De aanvraag van adoptieverlof dien je schriftelijk in bij je ziekenfonds. Download hier het aanvraagformulier. Voeg hierbij een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de stad of gemeente waar je woont.
 • Bezorg ons ook een document dat de adoptie staaft.
  • Bij een nationale adoptie:
   • een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan de aanvrager, als adoptant, is toevertrouwd
  • Bij een internationale adoptie:
   • een kopie van de beslissing tot erkenning van de buitenlandse adoptie afgeleverd door de Dienst internationale adoptie van de FOD Justitie;
   • of een uittreksel van de akte van adoptie;
   • of, als hij niet beschikt over één van de twee voormelde documenten op het ogenblik van de inschrijving van het kind in zijn hoofdverblijfplaats: een kopie van het attest van de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap waaruit blijkt dat het kind zich in een lopende adoptieprocedure bevindt en met dit doel aan hem als adoptant is toevertrouwd;
   • of, als de aanvrager ervoor kiest het verlof te laten beginnen vóór de inschrijving van het kind: een kopie van het document dat de goedkeuring van de beslissing door de bevoegde centrale autoriteit van de gemeenschap om het kind aan de adoptant toe te vertrouwen overeenkomstig artikel 361-3, 5° of artikel 361-5, 4° van het Burgerlijk Wetboek bewijst.

  Bij je ziekenfonds – in geval van pleegouderverlof

  • De aanvraag van pleegouderverlof dien je schriftelijk in bij je ziekenfonds. Download hier het aanvraagformulier. Voeg hierbij een attest van de gemeente, als bewijs dat je kind ingeschreven is in het rijksregister (of in het vreemdelingenregister) van de stad of gemeente waar je woont.
  • Bezorg ons ook een document dat de plaatsing van het kind bij de pleegouder bewijst.  Elke gemeenschap in België voorziet hiervoor een attest.