Gezondheid

Erelonen

De derde rubriek van de factuur bevat de erelonen van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten en vroedvrouwen. Hoeveel mogen zij aanrekenen?

Forfaitaire honoraria per opname

Het ziekenhuis mag elke patiënt forfaitaire honoraria aanrekenen voor klinische biologie, medische beeldvorming en medische wachtdienst. Voor klinische biologie betaal je remgeld en voor medische beeldvorming betaal je remgeld en eventueel ook een supplement.

Persoonlijk aandeel technische verstrekkingen

Alle patiënten, behalve verzekerden met verhoogde tegemoetkoming, betalen per opname een vast bedrag van € 16,40 euro. Het ziekenhuis mag dat bedrag niet aanrekenen aan patiënten die uit een ander ziekenhuis komen, waar dat bedrag al op de rekening staat.

Erelonen

Erelonen die volledig ten laste zijn van het ziekenfonds, staan op de ziekenhuisfactuur vermeld als een totaalbedrag zonder verdere details.

Erelonen die het ziekenfonds gedeeltelijk terugbetaalt, maar waarvoor de patiënt remgeld of een supplement moet betalen, staan op de factuur gegroepeerd per zorgverlener en per specialisme. Daarnaast staat op de factuur ook het statuut van de zorgverlener (verbonden, niet-verbonden of gedeeltelijk verbonden), evenals het kamertype.

Erelonen die volledig ten laste zijn van de patiënt, staan op de factuur vermeld in een aparte rubriek met een duidelijke omschrijving. Het gaat meestal om puur esthetische ingrepen.

Ereloonsupplementen

Het gedeelte dat je bovenop het tarief (het gedeelte dat wordt terugbetaald door het ziekenfonds + het remgeld) wordt aangerekend, is een ereloonsupplement.
Ereloonsupplementen worden niet door het ziekenfonds terugbetaald.

Een terugbetaling via een hospitalisatieverzekering is veelal mogelijk, afhankelijk van de in de polis vermelde grensbedragen en voorwaarden. Dat geldt bij hospitalisatieverzekeringen die reële kosten terugbetalen en geen dagforfait.

Ziekenhuizen bepalen in een overeenkomst met de artsen de maximum ereloonsupplementen die kunnen aangerekend worden bij een opname in een eenpersoonskamer.

In 2012 bedraagt het ereloonsupplement op eenpersoonskamers maximum 100 % in 44 % van de algemene ziekenhuizen. 39% kondigt ereloonsupplementen aan van 200 % en meer.
Zes ziekenhuissites gaan tot 400 %, bij 15 andere ziekenhuissites is 300 % de bovengrens.

Het ziekenhuis moet je inlichten over de mogelijke ereloonsupplementen: de maxima per kamertype staan vermeld op het opnameformulier. Vaak kan je die informatie ook terugvinden op de webstek van het ziekenhuis. Het ziekenfonds kan je de ereloonsupplementen in ziekenhuizen meedelen.

Op 01/01/2013 heeft er een wijziging plaatsgevonden in deze regels. Sinds deze dag mogen de ziekenhuisgeneesheren voor een klassieke ziekenhuisopname geen ereloonsupplementen meer aanrekenen in de gemeenschappelijke en tweepersoonskamers. Let op, deze afspraak op ereloonsupplementen geldt niet voor daghospitalisaties.
In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de wijzigingen, samen met een herhaling van een aantal reeds bestaande principes.

Verbintenisstatuut

De ziekenfondsen gaan verbintenissen aan met de verschillende beroepsgroepen en instellingen in de gezondheidszorg. Die verbintenissen bepalen een aantal wederzijds te respecteren regels, waaronder niet onbelangrijke prijsafspraken.

De is een verbintenis tussen de ziekenfondsen en de artsen, in vaktermen de ’medicomut’ of het 'akkoord artsen - ziekenfondsen'.  Die verbintenis legt o.a. de honorariumtarieven vast.

Artsen kunnen weigeren om tot een akkoord toe te treden. Artsen die van deze mogelijkheid gebruik maken, noemen we niet-verbonden of niet-geconventioneerde artsen. Artsen die wel toetreden, noemen we verbonden of geconventioneerde artsen. Als ze hun toetreding beperken, spreken we van gedeeltelijk verbonden artsen.

 

Ereloonsupplementen mogelijk bij een ziekenhuisverblijf
Type kamer Verbonden artsen Niet-verbonden artsen
Gemeenschappelijke kamer Neen Neen, behalve bij een dagopname*
Tweepersoonskamer Neen Neen, behalve bij een dagopname*
Eenpersoonskamer Ja Ja

* Bij een opname van minimum 1 nacht mogen de artsen geen ereloonsupplementen 
aanrekenen in een gemeenschappelijke of tweepersoonskamer.

Verbod op ereloonsupplementen in eenpersoonskamers:
  • Bij een opname om gezondheidsredenen.
  • Omdat de technische voorwaarden van onderzoek, behandeling of toezicht dit vereisen.
  • Omdat er geen tweepersoonskamers of gemeenschappelijke kamers beschikbaar zijn.
  • Bij een opname op een eenheid intensieve zorg of spoedgevallenzorg.
  • Als het gaat om een kind dat samen met een begeleidende ouder in het ziekenhuis verblijft (zgn. rooming-in) die geen document ondertekende waarin uitdrukkelijk om een eenpersoonskamer wordt gevraagd.
  • Op de forfaitaire honoraria klinische biologie en medische beeldvorming.